Adolf Hitler

Zgro­madzi­liśmy 24 cytaty, których auto­rem jest Adolf Hit­ler.

Mnie nie in­te­resu­je pra­wo, mnie in­te­resu­je sprawiedliwość. 

cytat dnia z 30 września 2010 roku
zebrał 141 fiszek

Zwy­cięzcy nikt nie będzie się py­tał, czy mówił prawdę. 

cytat dnia z 9 sierpnia 2010 roku
zebrał 133 fiszki

Po­lacy są naj­bar­dziej in­te­ligen­tnym na­rodem ze wszys­tkich, z który­mi spot­ka­li się Niem­cy pod­czas tej woj­ny w Europie. 

cytat
zebrał 85 fiszek

Dob­re kłam­stwo jest jak ma­giczne zaklęcie. 

cytat
zebrał 69 fiszek

Wal­czyć mogę tyl­ko o coś, co miłuję. Miłuję tyl­ko to, co sza­nuję, a sza­nuję je­dynie to, co rozumiem. 

cytat
zebrał 61 fiszek

Sil­ny człowiek jest naj­silniej­szy gdy jest sam. 

cytat
zebrał 55 fiszek

To, co dziś po­wiemy, będzie za­pom­niane, ale to, co uczy­nimy, będzie trwało ty­siąc lat. 

cytat
zebrał 44 fiszki

Naj­lep­szą formą ob­ro­ny jest atak. 

cytat
zebrał 41 fiszek

Mo­ja ręka drży, ale ser­ce nie. 

cytat
zebrał 34 fiszki

Gdziekol­wiek sięgnie nasz triumf, zaw­sze będzie je­dynie pun­ktem wyjścia do no­wej walki. 

cytat
zebrał 33 fiszki

Adolf Hitler

 
Adolf Hitler

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adolf Hitler

Autorzy na literę
G H I
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Adolf Hit­ler » autor: Michał Szyksznian

Aktywność