Zgro­madzi­liśmy 83 cytaty, których auto­rem jest . 

Dzień dob­ry, a gdy­byśmy się nie spot­ka­li: dob­ry wieczór i dobranoc. 

cytat dnia z 13 czerwca 2009 roku
zebrał 84 fiszki

Kil­ka­set lat te­mu, Ben­ja­min Fran­klin podzielił się ze światem sek­re­tem swo­jego suk­ce­su. Nig­dy nie zos­ta­wiaj na jut­ro, co masz zro­bić dzi­siaj, po­wie­dział. To człowiek, który wy­nalazł elek­tryczność. Wy­dawałoby się, że więcej ludzi [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 72 fiszki

Nie mar­tw się, że po­woli po­suwasz się nap­rzód, oba­wiaj się je­dynie, abyś się nie zatrzymał. 

cytat
zebrał 46 fiszek

Miłość to je­dyny sens te­go sza­lone­go snu, w ja­kim jes­teśmy uwięzieni. 

cytat
zebrał 41 fiszek

Każde­mu, kto mówi, że wyśpi się w gro­bie, po­wie­dzcie, żeby przyszedł po­roz­ma­wiać ze mną po kil­ku miesiącach stażu. Oczy­wiście, nie tyl­ko pra­ca trzy­ma nas na no­gach całą noc. Jeśli życie jest takie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 41 fiszek

Jeśli chcesz oglądać tęczę, mu­sisz dziel­nie znieść deszcz. 

cytat
zebrał 35 fiszek

Nie porzu­caj sta­rego przyjaciela.

No­wy z nim nie jest na równi.

Przy­jaciel no­wy jest jak no­we wino,

gdy się zes­tarze­je, z przy­jem­nością je wypijesz. 

cytat
zebrał 33 fiszki

Pomnóż to przez nies­kończo­ność, do­daj głębię wie­czności, a ot­rzy­masz próbkę te­go, czym mówię. 

cytat
zebrał 33 fiszki

Kiedy człowiek widzi swój ko­niec, chce wie­dzieć, że je­go życie nie poszło na marne.
When a man sees his end he wan­ts to know the­re has been so­me pur­po­se to his li­fe. (ang.) 

cytat
zebrał 30 fiszek

Opłaki­wać przeszłość to za­nied­by­wać teraźniejszość. 

cytat dnia z 18 kwietnia 2009 roku
zebrał 30 fiszek
Cytaty z książek

Niedo­kończo­ny do­tyk dłoni...

Sa­ga o Ka­rim, sy­nu Gun­na­ra

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę

Aktywność