z cyklu : OGŁOSZENIA [...] – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 21 opinii.

z cyk­lu : OGŁOSZE­NIA PRÓŻNE

Poszu­kuję me­cena­sa s z t u k i .
Niech po­może mnie wy­dać .
Cho­ciaż za mąż.

anegdota
zebrała 8 fiszek • 14 grudnia 2014, 19:54

Jed­nej tu­taj udało się, na­pisała ogłosze­nie, po­tem list...:))) 

to zaczy­namy od początku, czy­li od końca. Ty wiesz, że może nam się udać!!! 

a możesz mi dać gwa­ran­cję, że będzie uda­ny. Nie chciałabym się roz­cza­rować. Ale, ale, a ślub to już był? Ja­koś tak mi z głowy wy­leciało Nie pamiętam. 

Bożen­ko, ale mnie spłoszyłaś. W tej sy­tuac­ji ślu­bu nie udźwignę, a mnie już się marzył...rozwód. 

Tom­ku, prze­cież piszę, że chcę uda­nego roz­wo­du, sam mnie nakręciłeś. Ale naj­pierw mu­si być ślub! 

dzięki To­meczku, umoc­niłeś moją wiarę. 

L., pe­symis­tka jes­teś, mnie może ta­ki się zdarzy. Trze­ba być dob­rej myśli. 

LLE­NA, jak­bym wie­działa co, to nie szu­kałabym mecenasa. 

Tom­ku, ale ja chcę wszys­tkiego spróbo­wać. Rozwód też może być fascynujący! 

LLE­NA, jak­bym miała, to nie da­wałabym ogłoszenia. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 23:32cyt.adela do­dał no­wy tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

wczoraj, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Oddasz ser­ce za blis­kośći [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy lew zbyt długo [...]

wczoraj, 22:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zmienisz co­kol­wiek w so­bie, [...]

wczoraj, 22:42yestem sko­men­to­wał tek­st Nie bój się być [...]

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st myśl o trud­nym ty­tule

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

wczoraj, 22:25yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]