Wyobraźcie sobie dwójkę młodych [...] – Ereb

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ereb — zgromadziliśmy 1 opinia.

Wyob­raźcie so­bie dwójkę młodych ludzi, którzy się kochają, po­mimo wielu różnic, nie tyl­ko w sty­lu życia (bo kto by po­myślał, że grzeczna, an­giel­ska pan­na, za­durzy się w zbun­to­wanym mu­zyku?). Pech chciał, że dziew­czy­na zaszła w ciążę, za co (o dzi­wo!) chłopak zos­tał wyklęty z do­mu. Nic to, wsiadają w sa­molot i lecą do An­glii, gdzie wszys­cy le­karze za­pew­niają ich, ze urodzi się dziew­czyn­ka. Ja­kie jest zdzi­wienie naszej pa­ry, kiedy za­miast wy­marzo­nej i ocze­kiwa­nej Pat­rycji rodzi się dwóch chłopców, i to wcześniaków. Ta­kie dwa, małe, kruche diablątka, które rze­komo mają mar­ne szan­se na życie. A jed­nak, na przekór wszys­tkim, żyją. I mają już pra­wie dwa metry.
Je­den z nich pot­ra­fi wyczy­niać praw­dzi­we cu­da na drążku, ska­kać potrójne ak­sle na lo­dowis­ku, czy biegać naj­szyb­ciej w swo­jej szko­le. Jak to? Prze­cież ten mały chłopiec miał nie przeżyć.
A co się dzieje z dru­gim? Och, ten poszedł w śla­dy oj­ca i od­dał swo­je życie mu­zyce. Pla­nuje ślub. I bar­dzo często słyszy, że nie przeżyje do ko­lej­nej gwiaz­dki. Za każdym ra­zem jed­nak pat­rzy w oczy le­karzo­wi i śmieję się w duchu.
Bo le­karze to też ludzie, którzy po­pełniają błędy, a wiara rodziców oraz ciężka pra­ca, na­wet ze słabo­wite­go wcześniaka zro­bi sil­ne­go i zdro­wego człowieka.

anegdota
zebrała 5 fiszek • 4 sierpnia 2012, 00:09

Aż się popłakałam, czy­tając to kil­ka ra­zy z rzędu.. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zakochaneniebo

Użytkownicy
D E F
Aktywność

wczoraj, 23:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ministerstwo Edu­kac­ji za­pom­niało, że [...]

wczoraj, 22:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 22:13yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:56Julka 10 sko­men­to­wał tek­st świadomość to podążanie w [...]

wczoraj, 21:38filutka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:33yestem sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:27yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:25yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]