SHA­KER CLAS­SIC - PO [...] – wdech

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest wdech — zgromadziliśmy 47 opinii.

SHA­KER CLAS­SIC - PO włas­nych wstrząsach treści
to zwyczaj­ny paździerz jest

kod* z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu /

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 21 kwietnia 2017, 20:58

Ależ ty płod­ny jes­teś... przy­naj­mniej w wir­tualu. :D ha ha 
Ra­no znów będziesz mu­siał zmienić pościel... przez te sny o mnie. :D
Przep­raszam, że cię zos­ta­wiliśmy w tym wychod­ku. Nie wie­dzieliśmy, że wpadłeś do środka...
To pew­nie przez twój za­pach, nikt nie dos­trzegł różni­cy. :D ha ha 

he he he
o nie
ka­wa ma aro­mat niezaprzeczalny

zro­biłeś to świn­tuchu POd stół u ko­lesia :P
te­go co mówiłeś że ma wycho­dek, któryście mieli PO­lakiero­wać PO wstrząsach

ale to zresztą... nie mo­ja spra­wa i skrzypce
he he 

Jak nie, jak tak, a co piłeś dziś od ra­na? :D ha ha ha 

:P
no widzę widzę
a si­kałeś dzi­siaj bo mam wątpli­wości
gdzie

:) 

Tak ci się wy­daje, ale ja od­poczy­wam ba­wiąc się z tobą . :D 

hm?
ba­wiłeś się do ra­na swoimi pry­mityw­ny­mi za­baw­ka­mi ?
to się nie wys­pałeś :)

he he 

Idę spać pro­sia­czku, mu­sisz się ona­nizo­wać da­lej sam :P:D ha ha 
Ra­no ci pouzu­pełniam wszel­kie bra­ki. :P:D ha ha ha 
Po­masuj om­dlałe bic­ki i niech ci się całą noc śnię, tyl­ko nie budź sąsiadów swoimi jęka­mi :D
Dob­ra­noc świn­ko różowa. :P:D 

he he
~sMOG
jak zwyk­le, to two­ja trze­cia* praw­da /Tischnerowska/
czy­li u ciebie bez zmian, ta­ki stan­dard
obłąkania
:P 

Świn­ko różowa,
widzę, że to była praw­da z tym wpół do szóstej u ciebie, bo szyb­ko ska­sowałeś. :P:D ha ha 
Po­masuj om­dlałe bic­ki i niech ci się całą noc śnię, tyl­ko nie bódź sąsiadów swoimi jęka­mi :D 

he he 
~sMOG
a nie ulżył byś so­bie lepiej
gdy­byś tak PO pros­tu włas­noręcznie... zwa­lił się
z nóg?

he he 

wdech

Użytkownicy
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 22:16yestem sko­men­to­wał tek­st SHA­KER CLAS­SIC - PO [...]

dzisiaj, 22:12yestem sko­men­to­wał tek­st paździerzowy smog, to zja­wis­ko [...]

dzisiaj, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st różowe świn­ki w głowie [...]

dzisiaj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st powiedz smo­gowi że nie [...]

dzisiaj, 22:09yestem sko­men­to­wał tek­st paździerzowy smog, kłapie dy­mem [...]

dzisiaj, 22:09yestem sko­men­to­wał tek­st próba og­nia, wy­wołuje u [...]

dzisiaj, 22:08yestem sko­men­to­wał tek­st paździerzowy smog, to również [...]

dzisiaj, 22:08Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 22:08yestem sko­men­to­wał tek­st paździerz me­dytu­je gdy kop­ci [...]

dzisiaj, 22:07Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia