Między udami zaczyna się [...] – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 18 opinii.

Między uda­mi zaczy­na się życie.

anegdota
zebrała 7 fiszek • 9 czerwca 2017, 09:14

Mo­ja pa­ranoi­czna społeczność ma na­wet nazwę , przed chwil­ka usłyszałam od dr do spraw bez­pie­czeństwa który się po ata­ku na mu­zułmanów sa­mocho­dem wy­powiadał , wy­konał go człowiek chory [...] — czytaj całość

Cza­sem na­wet mi­mo che­micznej an­ty­kon­cep­cji, a i z Kra­kowa uda mu się wydostać. 

Do główne­go ty­tułu do­da się pod­ty­tuł '' o bib­liote­kar­ce która skradła eme­ryt­ce pra­wa autor­skie do jej włas­nych wier­szy ''.
Kiedy człowiek jest pew­ny ducho­wego wspar­cia to i ty­tuły od ra­zu sy­pią się jak z ręka­wa , na­wet bez udziału uda , by­naj­mniej. Dziękuję Ma­rian­no i Poz­dra­wiam życząc Ci po­god­ne­go dzion­ka ;) 

Dzięki za wspar­cie ducho­we Ma­rian­no , fi­zycznie jes­tem zu­pełnie sa­ma , nies­te­ty , lecz w za­mian ducho­wo czuję się tak jak­bym za­mie­szkała w spo­rym tłumie życzli­wych mi  [...] — czytaj całość

tak długo jes­teś na Cy­tatach? Sor­ki, żartowałam.
tu­taj większość w tzw. słow­nych prze­kazach jest święto jebliwa...,
zas­ta­nawia mnie, po ja­ki pe­nis ?
już wiem, nie po pe­nis, je­no po fiszki... :)

Na­ti, roz­chmurz się. Nie [...] — czytaj całość

I dziękuj Bo­gu że nie ro­zumiesz ja nies­te­ty i ow­szem , już 40 lat w tej pa­ranoi­cznej ''święto jeb­li­wości mie­szkam, a niektórzy sa do te­go stop­nia perfidni [...] — czytaj całość

Li, to jak­by wers z mo­jego "wir­sza", które­go nie możesz znać, a znasz... Jas­ny widz, że se tak przek­lnę. :)

Mi­ras, mo­je życiowe myśli zna mój spo­wied­nik. Nie za­mie­szczam ich tu­taj, bo i [...] — czytaj całość

No tak Ma­rian Ma­ria kasjer
a dzieci , czy one także
tkwią po uszy w pa­ranoi
zna­jomości na UM­CS nie wys­tar­czą
jeżeli tak to ma­my po­ważny prob­lem
nie tyl­ko ja­ko chrześci­janie
ale ja­ko naród tak ogólnie

sor­ry chy­ba sie za­galo­powałam
to przez to słońce zaćmione
Poz­dra­wiam Ma­rian­no
przy sobótce
śledzik żółwik ;) 

między wer­sa­mi. między uda­mi, między spoj­rze­niami, między mie­dza­mi ..

życie- każde­go budzi się gdzie indziej 

a mnie to na­wet in­spi­rują nie tyl­ko cieszą 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 01:13Conrack1410 do­dał no­wy tek­st Miłość to sztu­ka mówienia - [...]

wczoraj, 22:35Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st I nag­le spot­ka­liśmy się [...]

wczoraj, 22:34Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st ROZWIĄZANIE

wczoraj, 22:05Yankes do­dał no­wy tek­st Religia to nie opium [...]

wczoraj, 21:56Raspberry do­dał no­wy tek­st Bądź szczęśli­wa nie dla­tego, [...]

wczoraj, 21:55Raspberry sko­men­to­wał tek­st Czasem by poczuć się [...]

wczoraj, 21:39szpulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:36RozaR do­dał no­wy tek­st Alfie

wczoraj, 21:27nikt73 do­dał no­wy tek­st Będę tak długo aż [...]

wczoraj, 21:25RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem