LEŻAJSK CHMIELOWE PILS: Zielona [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

LEŻAJ­SK CHMIELO­WE PILS: Zielo­na bu­tel­ka nies­pecjal­nie po­mysłowe­go kształtu. Pier­wszy łyk i nic. Czu­je dwut­le­nek węgla i cien­kusza. Dru­gi głębszy haust i nies­te­ty to sa­mo i nies­te­ty nie ma tej rek­la­mowa­nej go­ryczki na ety­kiecie. Ni­by że tra­dyc­je bro­war­nicze od 1525 ro­ku, a to oz­nacza, że smy­kałki do pi­wa tam nie mieli jak w Na­mysłowie czy Żyw­cu lub cho­ciażby w Cie­szy­nie. Do­piero przy trze­cim potrójnym hauście na końcu czu­je coś go­ryczki i trochę słodyczy jęczmien­nej, więc czyżby wyłącznie kom­po­zyc­ja che­miczna? Pew­nie tak nies­te­ty jest. Bro­war na­leży do gru­py Żywiec i niedob­rze, że do nich na­leży. Żywiec, to nie po­win­na być cieniz­na tyl­ko go­ryczka i moc chmielu, a Leżaj­sk Chmielo­we? Do­lać so­ku z jabłek i jest bełcik ko­biecy czy­li pi­wo sma­kowe, które­go nor­malny mężczyz­na nie pi­je.

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 31 stycznia 2018, 15:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 10:58Cropka do­dał no­wy tek­st Każdy ko­lej­ny le­karz to [...]

dzisiaj, 10:56kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:51kati75 sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 10:48kati75 sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:22onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:18onejka sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 09:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Spójrz proszę w niebo [...]

dzisiaj, 09:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Komunikujemy się składając nie [...]

dzisiaj, 09:28Cropka do­dał no­wy tek­st Komunikujemy się składając nie [...]