Kiedyś trzeba było Mickiewicza dzisiaj [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 8 opinii.

Kiedyś trze­ba było Mickiewicza
dzi­siaj człek nie wie co z czem,
a ok­rzyk­nie się Wie­szczem.

anegdota
zebrała 9 fiszek • 12 stycznia 2018, 08:41

Mieliśmy Le­ma, Miłosza, ma­my Szymborską 

Tak so­bie wczo­raj po­myślałem, że przez 27 lat po­zyty­wis­tycznej - jak chce SLD de­mok­racji - wy­niku okrągłego stołu, to były całe hor­dy Bo­rowiec­kich, szmal­cujących się z Niem­ca­mi, a ja­ko naród nie wy­daliśmy żad­ne­go Reymon­ta czy Pru­sa, który na­pisałby współczesną Lalkę czy Ziemię Obiecaną. 

Pi­sać każdy może ... a kto wie­szczem to po­win­ni zde­cydo­wać czytelnicy. 

Kiedyś człowiek miał chy­ba ja­kieś am­bicje, był bar­dziej pra­cowi­ty, znał "uro­ki" zniewo­lenia i pragnął cze­goś lep­sze­go dla przyszłych po­koleń. Dziś wszys­tko wokół nas sta­je się co­raz łat­wiej­sze w obsłudze, wszys­tko dla małp, [...] — czytaj całość

aneg­do­ta ze szczerą prawdą w tle.pozdrawiam;) 

ech ! ta­kie te cza­sy, że suk­ces nie odzwier­cied­la osiągnięć, a w książce, wielu widzi przyszły pa­pier toaletowy... 

Nie ma dzi­siaj pism li­terac­kich, rze­tel­nej kry­tyki, więc nie po­zos­ta­je nic tyl­ko sięgać po swo­je. Zresztą myślę, że każdy wie, iż od tam­te­go cza­su Mic­kiewicz to się jed­nak nie po­jawił...na­wet w snach krytyków. 

O praw­dzi­wego Wie­szcza dziś trud­no :)
Ale odkąd is­tnieje świat, człowiek chce być Bo­giem.
Sym­pa­tyczna aneg­do­ta :)
Poz­dra­wiam :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 17:12Moon G sko­men­to­wał tek­st * JOAN­NAH * 

dzisiaj, 16:37piórem2 do­dał no­wy tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

dzisiaj, 16:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]

dzisiaj, 16:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

dzisiaj, 16:28yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]

dzisiaj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

dzisiaj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]