Jakieś dwa lata temu, [...] – kinQ

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kinQ — zgromadziliśmy 2 opinie.

Ja­kieś dwa la­ta te­mu, będąc głębo­komyśli‐cielem, zas­ta­nawiałem się jak mam wie‐dzieć, że coś jest na prawdę praw­dzi­we. Tak so­bie myśląc, wy­ciągnąłem z por­tfe­la plas­ti­kową kartę z grupą krwi i in­ny­mi ta‐ki­mi, którą dos­tałem ja­ko krwiodaw­ca. Zacząłem się nią ba­wić, gładząc brze­gi, po‐wie­rzchnię, pat­rząc pod różny­mi kąta­mi, cały czas zas­ta­nawiając się, czy jest praw‐dzi­wie praw­dzi­wa. Po cza­sie zacząłem na‐wet ją na­wet wąchać i mogłem też pos­ma‐ko­wać, al­bo nie :) Na­dal bez prze­kona­nia, co do dogłębnej praw­dzi­wości tej plas­ti­kowej kar­ty, pos­tu‐kałem nią o stół i zacząłem ją wy­ginać w różne stro­ny. Po cza­sie oczy­wiście pękła. Te­raz trzy­małem w ręce pękniętą plas­ti‐kową kartę. Na­dal była to ta sa­ma kar­ta z krwiodaw­stwa, tyl­ko była w dwóch ka‐wałkach. Po chwi­li wziąłem dwa ka­wałki, zna­lazłem tub­ke su­per glue i skleiłem je. Kil­ka mi­nut później miałem spow­ro­tem swoją kartę w całości i będąc cieka­wy siły kle­ju, zacząłem zno­wu się nią ba­wić. Jed‐na rzecz, którą zauważyłem, to szpecąca zak­le­jona ra­na spo­wodo­wała, że kar­ta stała się bar­dziej Mo­ja. Cho‐ciaż od początku miała na so­bie mo­je imię. Dru­ga rzecz jaką pa­miętam wte­dy, to że kar­ta śmier­działa kle­jem. Cha­rak­te‐rys­tyczny che­miczny za­pach. Niep­rzy­jem‐ny. I był tam, na niej prze­ze mnie. Tak ba­wiąc się i kon­tem­plując ten no­wy sta­ry obiekt zacząłem kartę zno­wu wy‐gi­nać, tes­tując siłę kle­ju. Po cza­sie oczy‐wiście zno­wu pękła. Tym ra­zem wie­działem od ra­zu co ro­bić. Skleiłem spow­ro­tem, poz­wo­liłem wys‐chnąć, po­parzyłem, powąchałem i scho‐wałem kartę do por­tfe­la.

anegdota
zebrała 7 fiszek • 20 września 2015, 09:24

Dziękuję :) 

Nie wiem, czy to bar­dziej schle­biające, czy niepokojące. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kinQ

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 06:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

dzisiaj, 05:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st MIKOŁAJ

dzisiaj, 05:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st MIKOŁAJ

wczoraj, 23:42yestem sko­men­to­wał tek­st Coraz częściej tłumaczy­my się [...]

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kukurydza

wczoraj, 23:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

wczoraj, 23:31yestem sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

wczoraj, 22:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

wczoraj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st NIż

wczoraj, 22:21yestem sko­men­to­wał tek­st Ludzi co­raz więcej, a [...]