Przeniesienie złego dotyku [...] – natalia(__ups

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest natalia(__ups — zgromadziliśmy 18 opinii.

Prze­niesienie złego do­tyku bra­ciszka cioteczne­go z cza­su przeszłego do cza­su te­raźniej­sze­go
uza­leżnione­go nie tyl­ko od układów z es­kaeru ale i od al­ko­holu oraz od nim­fo­manii jak i od roz­da­wania nie swoich nu­merów te­lefo­nu na le­wo i na pra­wo

Ero­toman niedo­roz­wi­nięty od ku­nio­rzy który bez wie­dzy właści­ciela roz­da­je nu­mery te­lefonów na le­wo i pra­wo pew­nie nie pa­mięta jak to oneg­daj zwo­ził snop­ki bab­ci Ani z dołów
Jej wnuczka miała może wte­dy pięć la­tek , ale on już był wyćwiczo­ny w złych do­tykach , pew­nie je z rodzeństwem ćwiczył w sto­dole na sianie al­bo i na snop­kach , dla­tego gwałtem usiłował je zas­to­sować także u wnuczki Ani , która do tej po­ry ma od­ruch wy­miot­ny kiedy so­bie ów za­mysł przy­pom­ni .Na szczęście na fur­mance jechała oprócz na­paleńca bab­cia
Jeszcze je­den ta­ki nu­mer z roz­da­waniem cudzych nu­merów te­lefo­nu bez zgo­dy właści­ciela na le­wo i pra­wo i po­dam wasze naz­wiska na ta­cy na fo­rum niczym to z Ko cudzy ,, nie tyl­ko w prokuraturze
niedo­roz­wi­nięci ero­toma­ni . je­den z dru­gim
A od wczo­raj co­raz więcej mi się ich zbiera widzę
jak mi przyk­ro.

anegdota • 18 sierpnia 2017, 13:54

Pew­nie tak, ha ha ha 

Wdech mówił ze do góry nogami 

Ja jeszcze wte­dy nie czy­tałam. Aż ta­ka sta­ra nie jes­tem. Oglądałam obrazki 

hm ja nie ko­jarzę naz­wy
z a to ko­jarzę aferę
z molestowaniem
ko­goś kto pub­li­kował
swo­je wy­wody na łamach Przekroju 

Pa­mietam tyl­ko filutka 

na os­tatniej stro­nie pub­li­kowa­li złote myśli 

Też to mam. 

Ja mam w zwycza­ju czy­tanie od tyłu
zos­tało mi tak po Przek­ro­ju
w nawyku 

Czy­tam tyl­ko początek i cza­sem zakończenie 

tek­st w budowie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 15:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

dzisiaj, 15:58piórem2 do­dał no­wy tek­st A jak mi się [...]

dzisiaj, 15:58Yankes sko­men­to­wał tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

dzisiaj, 15:50piórem2 do­dał no­wy tek­st Panie ad­mi­nis­tra­toze;a moją ma­me [...]

dzisiaj, 15:47piórem2 do­dał no­wy tek­st Prosie ad­mi­nis­tra­tora aby mnie [...]

dzisiaj, 15:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

dzisiaj, 15:40Yankes do­dał no­wy tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

dzisiaj, 15:16piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lepiejbyć po­wodem czy­jegoś uśmie­chu [...]

dzisiaj, 15:16har.monic sko­men­to­wał tek­st do właści­ciela­pana Ziem­niewicza czy każdy [...]