Życiorys pisze się sam, [...] – annak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest annak — zgromadziliśmy 18 opinii.

Życiorys pisze się sam, więc nie do­pisuj mi go człowie­cze.

aforyzm dnia z 16 grudnia 2012 roku
zebrał 78 fiszek • 12 grudnia 2012, 16:37

Dziękuję An­ge­liko i wza­jem­nie ślę ciepłe poz­dro­wienia :))))) 

oczy­wiście każdy ma pra­wo wy­korzys­tać swoją myśl ja­ko ko­men­tarz i nie mam o to pre­ten­sji...cze­mu odeb­rałam tak, a nie inaczej chy­ba pa­ni wie i nie ma sen­su roz­dra­pywać ran wra­cając do sta­rych zaszłości...przed na­mi ok­res świąteczny czas na ref­lek­sję, za­dumę i te­go życzę nam Wszys­tkim, so­bie też. 

An­no, nicze­go Ci nie zarzu­całam, wręcz prze­ciw­nie, po­doba mi się Twój prze­kaz, tak jak niektórzy wy­korzys­tują swo­je ko­men­tarze ja­ko myśl, ja zro­biłam od­wrot­nie wy­korzys­tując swoją myśl ja­ko ko­men­tarz, ale sko­ro chcesz źle od­bierać, trud­no, Two­ja wola.
Marze­no, za­nim ko­goś oce­nisz dwa ra­zy spójrz we włas­ne ser­ce, bez odbioru. 

nie było mnie przez weekend, bo pra­cowałam, a i nie zaw­sze wszys­tkie ko­men­tarze czy­tam, ale chy­ba wiem o czym piszesz Marzen­ko, bo ta­kie sy­tuac­je mają miej­sce tu­taj już od dłuższe­go cza­su...sta­ram się nie wchodzić ludziom w drogę, ale też nie poz­wa­lam wyjść so­bie na głowę...przez co zdarzają się cza­sem niep­rzy­jem­ne sytuacje...
Dziękuję i wza­jem­nie miłego wie­czor­ku :))))) 

Jak wi­dać po tym przykładzie, pi­sane myśli to jed­no, a myśli w głowie, co in­ne­go. Dob­rze, że nie wszys­cy są ta­cy. To było kil­ka­naście dni te­mu. Nie pa­miętam pro­filu, bo go nie ma. Miłego wie­czo­ru :) 

by­wa Marzen­ko, ja już do wszys­tkiego się tu przyz­wyczaiłam i uod­porniłam inaczej by człowiek zwa­riował, a to prze­cież tyl­ko net, w którym nie poz­na się każde­go człowieka do końca, choć poz­nałam tu wiele wspa­niałych i życzli­wych osób :)))

dziękuję Marzen­ko :))))) 

Zas­ka­kujące, jak człowiek pot­ra­fi być hi­pok­rytą i cy­tować tu siebie. Przep­raszam Aniu, ale przy­pom­niała mi się dys­kusja pod jakąś myślą, gdzie cy­towa­ne były słowa użyt­kowniczki z ko­men­tarza 17.24. Jes­tem zbul­werso­wana, w ja­ki wul­garny i cham­ski sposób trak­tu­je użyt­kowników. I ma czel­ność wsta­wiać swo­je cy­taty, wprost pot­wier­dzające swo­je bez­czel­ne zacho­wanie. Ok­ropne. A co do two­jego afo­ryz­mu, jak naj­bar­dziej zasłużony na afo­ryzm dnia. Wart przemyśleń. 

Pa­ni Grażyn­ko, ależ to Pa­ni bar­dzo mądre słowa w ko­men­tarzu i oczy­wiście na­wet po­win­ny się zna­leźć ja­ko myśl, a na­wet afo­ryzm :) Dziękuję :)))
Ag­nie­szko, Łukaszu, Mar­ci­nie dziękuję :)))

Pa­ni Giuliet­ko nie bar­dzo ro­zumiem pa­ni ko­men­tarz, ale pisząc afo­ryzm nie su­gero­wałam się czyimiś słowa­mi tyl­ko pew­nym zdarze­niem sprzed ro­ku, więc nie po­pełniłam pla­giatu przy­naj­mniej świadomie.

poz­dra­wiam Wszys­tkich ser­decznie :))))) 

Na­pisałam kiedyś:

Ci, którzy nie pot­ra­fią nas czy­tać między wier­sza­mi, zwyk­le za ple­ca­mi piszą nam życiorys.

Poz­wolę więc so­bie tu za­cyto­wać, ja­ko komentarz. 

Nie do­pisuj, ale czy­taj umiejętnie. Świet­ny afo­ryzm, traf­nie do­ceniony Aniu. Pozdrawiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Piętaszek

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:06Naja sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 21:05Naja sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie z mo­jej uli­cy

dzisiaj, 21:01Naja sko­men­to­wał tek­st Siedzę i słucham, Tyl­ko ciszy [...]

dzisiaj, 20:59Naja sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:58szpiek do­dał no­wy tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 20:38Logos do­dał no­wy tek­st Przytłoczony tym wszys­tkim za­daję [...]

dzisiaj, 20:27yestem sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:25yestem do­dał no­wy tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek po­kor­ny często nis­ko [...]

dzisiaj, 20:21yestem sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie z mo­jej uli­cy