Życie to piosen­ka, której [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 15 opinii.

Życie to piosen­ka, której me­lo­dią jest miłość.

aforyzm dnia z 19 maja 2017 roku
zebrał 15 fiszek • 17 maja 2017, 08:55

Nie ma żad­ne­go wsty­du, ta­ki afor, to zaszczyt. :)
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Heh, dziękuję Ci Nat. :) 
Ser­decznie od­wza­jem­niam :)) 

Ojej ja­ka ze mnie ga­pa . 
Gra­tuluję wyróżnienia.
Na szczęście wy­robiłam się w ok­ta­wie
Pozdrawiam;) 

Rac­ja. Święta racja.
Źle się wy­raziłem i te­raz wstyd :) Ale mea cul­pa :))
Po pros­tu chciałem na­pisać, że dla mnie, cisza to nie mu­zyka, lecz jest ważnym prze­cin­kiem między nu­tami :)
Dzięki Ar­tu­ro :) 

W ciszy słychać naj­więcej, bo wszys­tko. :)) 

Ha­ha, ja o Ku­pidy­nie grającym na for­te­pianie, bądź jak ten Bo­hun na lut­ni :P
A Ar­tur od ra­zu o po­ważnej cho­robie psychicznej :D

Niektórzy twier­dzą, że cisza jest naj­piękniej­szą muzyką.
Ale... prze­cież wówczas nic nie słychać! :))

Faj­nie, że jes­teście :)
Dzięki ser­deczne :) 

po­dob­no naj­piękniej wyb­rzmiewają pauzy ;)
pozdrawiam 

Gratulacje!!!
Bar­dzo piękna de­finic­ja tej cho­roby roz­noszo­nej drogą płciową. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Sym­pa­tyczna myśl :) 

nie piszę bo bra­kuje mi prywatności

ale tak, ole­wam he he 
( ; 

.Rodia

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 13:02natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jak można... Złapać ko­goś za [...]

dzisiaj, 13:01natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 12:59natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 12:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Męskie na­sienie kształtu­je oso­bowość [...]

dzisiaj, 12:58Żółty sko­men­to­wał tek­st Przestrzeń ubo­gich za­myka się [...]

dzisiaj, 12:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niedobrze, gdy człowiek od [...]

dzisiaj, 12:36.Rodia sko­men­to­wał tek­st łatwo prze­widzieć przyszłość, gdy [...]

dzisiaj, 12:15ciemna_strona_dobra sko­men­to­wał tek­st ... i na­wet śmierć [...]

dzisiaj, 11:36Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Po dru­giej stro­nie mas­ki