Zbieraj okruchy szczęścia niezależnie [...] – annak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest annak — zgromadziliśmy 11 opinii.

Zbieraj ok­ruchy szczęścia nieza­leżnie od ich wiel­kości każde­go dnia.

aforyzm dnia z 21 czerwca 2015 roku
zebrał 58 fiszek • 4 października 2012, 08:06

... :] 

:))))) 

Dziękuję pięknej ser­cem i duszą... :] 

Ma­riu­szu to bar­dziej Ty nas tu ob­da­rowu­jesz w swoich słowach swym bo­gac­twem duszy :) dzięku­je :))) i ja ślę poz­dro­wienia życząc miłej reszty dnia :))))) 

Ofiaro­wywa­nie i pom­nażanie dobra,
jest szczęściem bu­dującym piękno codzienności,
zaz­drość za­wiść i zachłan­ność cechu­je ubo­gich duchem...
Dziękuję Aniu, za piękne ok­ruchy pi­sane i da­rowa­ne ser­cem... :]
Poz­dra­wiam ser­decznie Aniu :] 

Dziękuję Wszys­tkim za zat­rzy­manie się i ko­men­tarze :) miło mi, że myśl się spo­dobała i każdy z Was dołożył cen­ne słowo :)))
poz­dra­wiam Wszys­tkich ser­decznie :))))) 

Piękne.... w końcu .... ziar­nko do ziarnka.... 

Sta­ram się :) 

ładne
na­wet w naj­smut­niej­sze dni ja­kiś pro­mień dotknie
i ka­mień o który się potkniesz
może oka­zać się blaskiem
pozdr. 

I ok­ruszek może być cenny... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

słoneczniki

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 02:03Cambel do­dał no­wy tek­st I kiedy na głos [...]

dzisiaj, 01:17Logos do­dał no­wy tek­st W większości rzeczy roz­chodzi [...]

dzisiaj, 01:06Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:05Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 00:04Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]