Wyrozumiałość zaczyna się od [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 27 opinii.

Wy­rozu­miałość zaczy­na się od spoj­rze­nia w lus­tro. Os­karżenia tracą na si­le, w miarę jak two­je wewnętrzne lus­tro się oczyszcza, sta­je się co­raz mniej mętne.

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 kwietnia 2019, 21:15

To PRAW­DA OBIEK­TYWNA, czy­li nie Two­ja. :P
Quuur­czee, znów hyd­rant, ach te Two­je kiep­skie oko. :D

U Ciebie nie ma różni­cy, żad­nej. :P:D

Ot­worzyłaś us­ta? :P

Spo­ko, mam czas, a kom­ple­men­ty, to ja jak z ręka­wa mogę. :D:P 

Nie, to two­ja praw­da, a nie PRAW­DA... czy­li gó**o praw­da. :D

Od­gryzłam, od­gryzłam. Sprawdź le­piej, której części ci bra­kuje. :D

No te­raz to już nic łahahahaha

Śmiech a przy­goopa­wy uśmiech to różni­ca. :p

Czuję, skądś jeszcze wy­latu­je za­paszek. :p

Długo bym się mu­siała zas­ta­nawiać. :p
Och, wreszcie docze­kałam się kom­ple­men­tu od ciebie. :))) 

Nie mam pojęcia. To nie in­sy­nuac­je, to właśnie praw­da, którą kochasz. :D:P

No tak, już od­gryzłaś... :P

Jes­tem umy­ty i co te­raz? :P:D

Śmiej, uśmiech jest pot­rzeb­ny, na­wet przy­goopa­wy. :D

A ja też, czu­jesz? :P

W czym nie jes­teś dob­ra? Wiesz, Ty w ogóle jes­teś... zła Ko­bieta. :P:D
Dob­ra­noc. :)) 

Po co miałabym się tłumaczyć? Po pros­tu nie lu­bię twoich złośli­wych in­sy­nuac­ji.

Skądże, nie mam hyd­rantu w do­mu. :p

Nic nie bierę. Mu­siałbyś się naj­pierw umyć, bo i wi­dać, i czuć. :D

Phi, już [...] — czytaj całość

Goow­no praw­da, znów się tłumaczysz. :P Za­leży Ci na wyglądzie, zu­pełnie nie wiem, po co? :D 
Pis­kli­wy głos? Mu­siałaś przez po­myłkę ug­ryźć hyd­rant. :D ha ha 
Tak to jest z tym jednym [...] — czytaj całość

Gó**o praw­da. Po­za tym wca­le się nie tłumaczę. Tłumaczą się żywi, mnie na tym nie za­leży.

He­hehe jeszcze od­fru­wa. Dla­tego często masz ta­ki pis­kli­wy głos. :D Z tą hi­gieną to chy­ba przesadziłeś. [...] — czytaj całość

Nie tłumacz się, tłumaczą się win­ni. :P
Nie mam się kiedy spo­tykać, to wol­ny ptak, uma­wia się z ta­kimi, jak Ty, a ja go tyl­ko żywię, ubieram, dbam o hi­gienę. :D
Przy­ganiał wred­ny Żmij [...] — czytaj całość

Nic nie zro­biłam, ale nie ma się co dzi­wić, że nie możesz zna­leźć. :D Po­lecam zes­taw do ogląda­nia: lu­pa i pęse­ta.:D :p
Jeszcze brzuszys­ko ci zasłania wi­doki. :p Po­ra przejść na dietę i zacząć się gim­nasty­kować. :p Lep­sze to, niż ak­ro­bac­je, które te­raz mu­sisz ro­bić, by się spot­kać ze swoim ko­liber­kiem. :D 

Coś Ty zrobiła???!!!
Jak ja się te­raz wy­sikam? :P:D 

He­hehe nie ma co wciągać. :D 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 11:03Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:56yestem sko­men­to­wał tek­st Na po­ziomie swo­jego zamętu [...]

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]