Wyrozumiałość zaczyna się od [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 143 opinie.

Wy­rozu­miałość zaczy­na się od spoj­rze­nia w lus­tro. Os­karżenia tracą na si­le, w miarę jak two­je wewnętrzne lus­tro się oczyszcza, sta­je się co­raz mniej mętne.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 10 kwietnia 2019, 23:15

Żeby qu­sić, to trze­ba pachnieć mydłem, a nie łaj­nem, smoczuszku. Umyj się. :p

Co ty tam wiesz...

Czy­liż adek­watna, bo od śred­niowie­cza chop nic się nie zmienił. :p Toż to pros­ta kon­struk­cja je. :p

Sama [...] — czytaj całość

Ja dbam o codzienną hi­gienę. Liczyłem na to, że i Ty się sku­sisz. :P Tym bar­dziej przy Twoich prob­le­mach z mocze­niem. :D

Na te­mat zas­to­sowa­nia Two­jego pa­rola się nie wy­powiadam, Ty masz wiele [...] — czytaj całość

Nic. Rób tak co dzień, aż ci wej­dzie w krew. :D To właśnie się na­zywa hi­giena oso­bis­ta. No widzisz, wo­da nie gry­zie. :p

Pa­rol to tyl­ko be­zużyteczny do­datek, coś na kształt biżute­rii, tylko [...] — czytaj całość

Umy­ty i co te­raz? :D

Niewias­ty - tak, ale te... z pa­rolem... kto wie, co mają. :P

A po­winienem loobić? :P

Za to u ciebie pa­suje przysłowie: Wsadził Bóg duszę ni w pień ni w [...] — czytaj całość

To siem wreszcie umyj. :p

Niewias­ty nie mają pros­ta­ty. :p

Pyszne i pik­ne. A ty nie lu­bisz da­wać klapsów? :o

Nieda­leko masz może do gruszy, gorzej z ro­zumem. :p

Osądzać siebie a osądzać podług siebie to [...] — czytaj całość

Po­wie­rzchni nie wi­dać straszli­wie jest uf­le­jona. :P ha ha 
Całe cham­stwo i pros­ta­ta (ta­kie cóś koło pa­rola) po Two­jej stro­nie. :D
Smaczne? Niedob­re i często wy­magają... klap­sa. :D:P

Miałem skończyć, ale... scho­wałem broń. :P

Gdzie [...] — czytaj całość

Cham i pros­tak! Widzisz tyl­ko po­wie­rzchnię, ty­powy chop. :p 
Ale fakt fak­tem, że gruszeczki są smaczne i wyg­londa­jo ape­tycznie. :p

Tak, skończ już z tą śmier­telną po­wagą. :D

Cieka­we, gdzie padło ta­kie stwier­dze­nie. Oj, [...] — czytaj całość

Żad­na i w do­dat­ku nieład­na. :P

Ależ ja yes­tem wyjątko­wo se­rio, jak na mnie. :P

Widzisz? Sa­ma twier­dzisz, że jes­teś mo­ja. :P Ja­ka niemądra Gliz­deczka z Ciebie. :D

Mogę, mogę więcej, ale nie będę denerwował [...] — czytaj całość

:) 

Żad­na gruszeczka. :p

Kłam­stwo trza brać se­rio, a tym bar­dziej prawdę. :p

Masz tam ta­tuaż? Boszeeeee! Stra­ta pieniędzoof, wyg­londosz jeszcze goopiej. :p

Ha­ha, głod­ne­mu smo­kowi la­seczki na myśli. Możesz se jeszcze po­fan­tazjo­wać, ty­le two­jego. :p

Burek [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]