Wyrozumiałość zaczyna się od [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 143 opinie.

Wy­rozu­miałość zaczy­na się od spoj­rze­nia w lus­tro. Os­karżenia tracą na si­le, w miarę jak two­je wewnętrzne lus­tro się oczyszcza, sta­je się co­raz mniej mętne.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 10 kwietnia 2019, 23:15

Tchórz! :p

Wszys­tkie som ta­kie. :p 

My­lisz się, to za to­bom się ciągnie wszędzie za­pach moczu, który sku­tecznie za­bija wszys­tkie in­ne sub­telne za­pachy. :p

Tem­pe smo­ki nicze­go nie chwy­tają. :D

Przes­tań fan­tazjo­wać. Nie dla psa [...] — czytaj całość

Co ro­bisz? Boję się głośno po­wie­dzieć, bo jeszcze ja­kiś pierun mnie może pie...rwszorzędnie tra­fić. :P

Nie ma by­le smoków, żaden smok się nie mu­si po­pisy­wać, ale to nie ro­bi różni­cy niepiśmien­nym Żmij­kom. :P

Lubię, [...] — czytaj całość

Świado­ma, dob­re so­bie. Toż to so­domia i go­moria!
A co ja ta­kiego robię?

Dla­tego by­le smok może się po­pisy­wać. :p

Nie lu­bisz za­pachu mydła? :p

Mocz jest twój, a głupo­ta tym bar­dziej. :p

Znów mówię prawdę. [...] — czytaj całość

Może młodzież dziś jest bar­dziej świado­ma i mniej pru­deryj­na, ale to, co Ty tu ro­bisz de­mora­lizu­je na­wet sa­lony uciech. :P:D

Nie jes­tem, nie po­zuję, ta wie­dza jest ogólno­dostępna, jeśli ktoś wiedzą... się nie [...] — czytaj całość

Ja, nig­dy! To młodzież de­mora­lizu­je.

Jes­teś ana­lity­kiem me­dycznym, czy tyl­ko po­zujesz na mędrca, a spi­sałeś wszys­tko z In­terne­tu? :D Świet­na wy­toomacze­nie. :p

Aż tak cuchniesz? :p To oczy­wiście py­tanie re­toryczne. Cała oko­lica o [...] — czytaj całość

Wiem, de­mora­lizu­jesz młodzież swą na­gością. :P
Ale swo­je brud­ki po­win­naś sprzątać. :D

No tak, 96% to wo­da, reszta to mocznik, pro­duk­ty prze­miany ma­terii, so­le mi­neral­ne itp. :P A wszys­tko Two­je. :D

Tyl­ko mi... lis­to­nosz rzuca [...] — czytaj całość

Ja od daw­na nie noszę, są two­je i ty mu­sisz to zro­bić. :p

Mocz jest twój. A kąpię się tyl­ko w wodzie. :p

Nie mu­sisz, wiesz. Lis­to­nosz przy­nosi mi rentę. :p 
Tyl­ko to­bie zbereźne [...] — czytaj całość

Nie chcę Twoich pielooch, sa­ma je mu­sisz zu­tyli­zować. :P

Taaaak, gdy­by to była wo­da, a nie Twój mocz... :P

Wykładasz się na łóżku, a pieniądze sa­me przychodzą? Nie py­tam, jak za­rabiasz na życie... :P

Nie [...] — czytaj całość

Ka­tas­trofą eko­logiczną to jest ster­ta twoich pielooch. :p Goow­no wiesz. :p 

Świet­nie się wiję i na­wet się myję. Nie bo­jam siem wo­dy jak ty.:p

Wykładam się tyl­ko na łóżku, bo mogę. :p Pieniędze [...] — czytaj całość

Sta­ram się ja­koś za­pobiec... ka­tas­tro­fie eko­logicznej, której jes­teś przyczyną. :P

Coś tam ma, ale co ja tam wiem?. :P Faj­nie się wijesz?
Możli­we, tyl­ko dlacze­go... się nie my­jesz? :P

Wiem, wiem... wykładasz che­mię... w Dildu. [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]