Wyrozumiałość zaczyna się od [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 87 opinii.

Wy­rozu­miałość zaczy­na się od spoj­rze­nia w lus­tro. Os­karżenia tracą na si­le, w miarę jak two­je wewnętrzne lus­tro się oczyszcza, sta­je się co­raz mniej mętne.

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 kwietnia 2019, 23:15

Czyżby? :P

Nie wstydź się, ma­my XXI wiek, młodzież jest już świado­ma swoich ciał... no mogą się zgor­szyć niektórzy księża, ale to bar­dzo nieliczne wyjątki. :P:D

Ap­so­loot­nie, moovię samą prawdę i Ty to wiesz. :D

Te­rapia jest w to­ku, to przed­wczes­na i krzyw­dząca oce­na. :P

Prze­cież znasz piosenkę o mięsie?
O mięsie nie mar­tw, o mięsie nie mar­tw... :P 

O mnie się nie mar­tw, o mnie się nie mar­tw, ja so­bie radę dam... :p

Ach tak, mo­ja ulu­biena psychoana­liza, wol­ne sko­jarze­nia... Trochę się wstydzem tak bez cenzu­ry. :p

Kłamu­jesz, kłamu­jesz, tak kłamu­jesz, że aż te­go nie czu­jesz. :D

Ja­koś do tej po­ry so­bie nie po­radziłeś. :D

Sko­ro nie płacą, to nikt im nie da... i będzie bieda. Gdzie ta­ki pas­kudnik znaj­dzie ta­kom, która mu dar­mo da? :D 

Naw­pier­niczałaś się kre­ta? To żrące... wy­pali Ci... pieloochę. :P

Mów, pozwól płynąć słowom. Tu nie chodzi o to, co ja chcę usłyszeć, tyl­ko o to, żebyś się ot­worzyła... na te­rapię. :D

Nie kłamię, wred­ne żmi­je te­go nie ro­zoomiom, bo som tem­pe i sa­me kłamiom, jak z noot. :P

Do te­rapeuty miałem iść z Tobą, ale po­radzę so­bie bez niego.
Chłopa­ki nie płacą, smo­ki tym bar­dziej. :P 

Kre­tolisz bzdu­ry. :p

A co chciałby pan te­rapeuta usłyszeć?

Tak, pac­jen­tka za­rażona przez te­rapeutę. :D

Mam kłamać jak ty? :p No nie wiem, czy pot­ra­fię tak łgać... :p

Dokąd ty żeś po­lazł, miałeś iść do te­rapeuty. One nie chcą współpra­cować, dopóki im nie zapłacisz. :D 

To praw­da, od Ciebie le­piej widzą kre­ty. :P

Jas­ne, wie­działem, że nie masz nic do po­wie­dze­nia, ale mu­sisz się przełamać, ot­worzyć, te­go wy­maga te­rapia. :D

Taaak? Mu­siała ich ja­kaś pac­jen­tka za­razić... to przyk­re. :D

Pew­nie w końcu znoo­dzi, mu­sisz się bar­dziej sta­rać. :P

No prze­cież jes­tem, cze­kam, ale nie współpra­cujesz Po­nooras­ku. :P 

Nie aż tak, jak ja. :p

Ja nie mam nic do po­wie­dze­nia w tym te­macie, ale ty możesz mówić śmiało. :p

Ja też. Te­rapeuci, jak wi­dać, też mają grzy­bicę. No nie bądź ta­ki za­rozu­miały. :p

Ja nie kłamię, ale że to­bie się nie znudzi... :p

To mu­sisz udać się na te­rapię, za­rozu­miały goopol­ku. :p 

Nie, po­zos­tałe dob­rze widzą. :P

To Ty miałaś mówić o so­bie... echhhh Goopo­lek to­tal­ny. :P

Mówię o roz­mia­rze bu­ta, a To­bie jed­no w głowie...
Są, oczy­wiście, ale do le­karza mu­si się udać pac­jent, a nie te­rapeuta. :P

Tak? Moof śmiało, tyl­ko nie kłam. :P:D

Fak­tycznie, to za­rozu­mial­stwo. :P 

Wszys­tkie bez wyjątku. :p

No to ga­daj śmiało! :p

Roz­miar jak roz­miar, i co z te­go wy­nika?
Na grzy­bicę są od­po­wied­nie środ­ki. Zgłoś się do le­karza. :p
Nie mu­sisz się na nią godzić. :D

Już ja wiem, gdzie i z kim żeś się tarzał, tarza­nie. :D

To nie za­rozu­mial­stwo, to fakt. :p 

Taaaak, ta­kie eme­ryto­wane. :P

Moof, to prze­cie to sa­mo. :D

Roz­miar, a przy okaz­ji ta... ga­lopoojąca grzy­bica. :P:D

To chy­ba po spot­ka­niu z Tobą, ale po ty­god­niu kąpa­nia w per­fu­mach mi­ja i tyl­ko trze­ba uni­kać Żmi­jek-Śmier­duszek. :P

Pas­qudny za­rozu­mialec. :P:P:P 

Wzro­ku to mi na­wet so­koły. :p

Czym bru­dasy, to nie wiem. Mogę mówić tyl­ko o sobie.:p

Sto­py jak sto­py. A cóż to ma z ni­mi wspólego?

Tak, masz niez­wykły za­pach łaj­na w deszczo­wy dzień. :p

Nie tak faj­ne, jak ja! :p 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]