Sztuka powstaje pod wpływem [...] – stepbyson

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest stepbyson — zgromadziliśmy 33 opinie.

Sztu­ka pow­sta­je pod wpływem emoc­ji, jed­nak re­jes­tro­wana po­win­na być bez nich.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 2 października 2015, 13:05

ty się już nie wy­silaj bo so­bie dziobek połamiesz

i tak zro­biłaś za dużo! dziękuje! 

po­deślę Ci cha­ma, bar­dzo go lu­bię, do­gada­cie się.
może wróci do mnie grzeczniej­szy :)

to jest sa­miec, dzięcioł pstry duży, może być? 

nie da się wy­leczyć mnie z cham­stwa, to jak wy­leczyć chmu­ry z deszczu 

po­deślę Ci ja­kiegoś, żeby Cię... wy­leczył. :) 

to po­wodze­nia z dzięciołami, może Cię stuk­nie ja­kiś ; d 

w moim mieście, ziar­na biegną do mnie...

ta­koż i z ptac­twem. by­wa, że siada na dłoni, ale by­wa, rzad­ko, bo rzad­ko, że na ra­mieniu też. I nie są to... gołębie.
mul­tum ich w Ka­liszu, a w mo­jej dziel­ni­cy są hołubione prze­sad­nie. Ja zaś naj­częściej roz­ma­wiam z ko­sami.

Pta­ki, które naj­bar­dziej kocham? DZIĘCIOŁY...I zda­je się, że z wzajemnością... 

ni­kola, słyszałam, że w Twoim mieście nie ma gołębi, bo szyb­ciej do ziaren do­biegasz, praw­da to? 

kum­pel dro­gi me­mu ser­cu, bo po­maga megalomanom.
naz­wisk nie po­dam, bo ich nie znam.
powód? ta­jem­ni­ca le­kar­ska, on zaw­sze jej przestrzega.

Wy, ta­cy ob­la­tani w tzw. świecie, win­niście go znać... :)

psss. li, ja nicze­go na [...] — czytaj całość

wy­raz emoc­ji niere­jes­tro­wany pod ich wpływem? hmm... sztu­ka zaw­stydza więc lo­gikę - nie można się nie zgodzić :) 
mi­mo wszys­tko w mo­je poczu­cia ja­koś niewiele wniosło to odkrycie... 

nie 1 raz w ko­men­tarzach piszesz o tym ko­ledze psychiat­rze to z lek­ka ze­nuja­ce. jak juz tak prag­niecie nas diag­no­zowac to zap­raszam do mnie spraw­dzi­my czy jest lot­ny. ja mam ster­te zol­tych pa­pierow i roz­no­kolo­rowych zreszta. chet­nie po­row­nam opinie. 

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 13:07Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 13:02natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jak można... Złapać ko­goś za [...]

dzisiaj, 13:01natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 12:59natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 12:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Męskie na­sienie kształtu­je oso­bowość [...]

dzisiaj, 12:58Żółty sko­men­to­wał tek­st Przestrzeń ubo­gich za­myka się [...]

dzisiaj, 12:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niedobrze, gdy człowiek od [...]

dzisiaj, 12:36.Rodia sko­men­to­wał tek­st łatwo prze­widzieć przyszłość, gdy [...]

dzisiaj, 12:15ciemna_strona_dobra sko­men­to­wał tek­st ... i na­wet śmierć [...]