Sztuka powstaje pod wpływem [...] – stepbyson

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest stepbyson — zgromadziliśmy 25 opinii.

Sztu­ka pow­sta­je pod wpływem emoc­ji, jed­nak re­jes­tro­wana po­win­na być bez nich.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 2 października 2015, 13:05

ty się już nie wy­silaj bo so­bie dziobek połamiesz

i tak zro­biłaś za dużo! dziękuje! 

po­deślę Ci cha­ma, bar­dzo go lu­bię, do­gada­cie się.
może wróci do mnie grzeczniej­szy :)

to jest sa­miec, dzięcioł pstry duży, może być? 

po­deślę Ci ja­kiegoś, żeby Cię... wy­leczył. :) 

w moim mieście, ziar­na biegną do mnie...

ta­koż i z ptac­twem. by­wa, że siada na dłoni, ale by­wa, rzad­ko, bo rzad­ko, że na ra­mieniu też. I nie są to... gołębie.
mul­tum ich w Ka­liszu, a w mo­jej dziel­ni­cy są hołubione prze­sad­nie. Ja zaś naj­częściej roz­ma­wiam z ko­sami.

Pta­ki, które naj­bar­dziej kocham? DZIĘCIOŁY...I zda­je się, że z wzajemnością... 

kum­pel dro­gi me­mu ser­cu, bo po­maga megalomanom.
naz­wisk nie po­dam, bo ich nie znam.
powód? ta­jem­ni­ca le­kar­ska, on zaw­sze jej przestrzega.

Wy, ta­cy ob­la­tani w tzw. świecie, win­niście go znać... :)

psss. li, ja nicze­go na [...] — czytaj całość

nie pożyczę ci, nie zdobędę, bo nie używam.

nie pot­ra­fię ci pomóc.

ale mam kum­pla psychiatrę, Ciebie też czy­ta :)
mogę ci pomóc skon­takto­wać się z nim, nic po­za tym. 

było bez od­bioru. nie śliń się dziecko.
zos­ta­wię ci chus­teczkę, wyt­rzyj so­bie buźkę.
chus­teczkę po­wieś na ścianie, ale tyl­ko w swoim pokoju.
i módl się do niej... 

~ li, męczen­ni­ca...Hmm.., pos­ta­ram się, żeby na por­ta­lu(w ra­mach zadośćuczynienia),
wy­toczo­no ci pro­ces... b e a t y f i k a c y j n y.

Pan­kreator(jak zwyk­le skrom­ny), z od­sieczą, jakże żałosną.
Ta­ka od­siecz, ar­tyście nie przystoi...

Bez sek­su, tzn. bez odbioru. 

~li,
nic in­ne­go nie pot­ra­fiłaś w y l i z a ć.
za­tem tyl­ko się wys*ra* łaś...

re­gular­ne wypróżnienia są wska­zane, ale nie w każdym miej­scu... Kumasz? 

dla tek­stu: zde­cydo­wane NIE

sztu­ka re­jes­tro­wana(a co to w ogóle re­jes­tro­wana - wkur*wiający termin)

niech Ci będzie, sztu­ka re­jes­tro­wana bez emoc­ji, wed­le mnie za­wiera w so­bie pier­wias­tek fałszu. Za­tem nie jest czystą sztuką.
To często "plas­tik", wy­paczający in­ten­cje auto­ra. Nie cier­pię plas­ti­ku.
Wolę spa­cero­wać po...potłuczonym...szkle...

da­lej nie chce mi się pi­sać, bo po jaką cholerę

le­piej so­bie wrzucę jakąś muzę z winyla 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 22:41M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:32M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:44dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:24Maverick123 do­dał no­wy tek­st Czym jest miłość? Może [...]

dzisiaj, 21:24Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Moja miłość do Ciebie [...]

dzisiaj, 21:21szpiek do­dał no­wy tek­st Historia ta choć ry­mem [...]

dzisiaj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość to pro­ces. Od [...]

dzisiaj, 21:04M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Nic tak nie za­bija [...]