Religia chrześcijańska uczy nas [...] – scorpion

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest scorpion — zgromadziliśmy 39 opinii.

Re­ligia chrześci­jańska uczy nas po­niżenia. Mówi: al­bo wie­rzysz, al­bo nie wie­rzysz i tyl­ko od te­go za­leży two­je zba­wienie- nieważne jest to, ja­kim człowiekiem byłeś. Wnios­ku­je, że w niebie jest od gro­ma strasznych ludzi, gdyż wys­tar­czyło jed­no szcze­re wyz­na­nie i prośba o przyjęcie i prze­bacze­nie, a w piek­le mnóstwo dob­rych ludzi, którzy by­li tak upar­ci, by do końca nie wie­rzyć w tą całą grę.

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 7 grudnia 2012, 01:43

Za ta­kimi przed­sięwzięciami jes­tem jak naj­bar­dziej za ! 

Trud­ny te­mat... :) Heh. Kościół nie może nag­le zmienić poglądów. Jak­by to wyglądało? Ale wczo­raj np. na moim podwórku zeb­rało się z 20 ludzi. Młodych. I ksiądz. Zaczęli śpiewać i wiel­bić Boga. [...] — czytaj całość

Tak. I dlacze­go Bóg (ewen­tual­nie te­raźniej­sze realia Kościoła) wy­maga od nas abyśmy go wiel­bi­li, czci­li, kocha­li, wysławiali, miłowa­li, wy­nosi­li na szczy­ty? Cze­mu pod­czas zwykłej mszy nie można się cie­szyć z naszej wiary [...] — czytaj całość

... na­pisałem, że kościół sam się przyz­na­je, więc skąd po­dej­rze­nie, że z Wi­kipe­dii za­sięgnąłem wiedzę?... czyżby to kościół pi­sał tę stronę?... 

hmm... po­suwasz sie o krok za da­leko. dys­kusja dys­kusja, ale Ty ob­ra­zasz. hmm... w ob­ro­nie bo­ga... a on cza­sem nie ka­ze nad­sta­wic dru­giego policzka?

Ver­ti­mus przed­sta­wiam re­ligie chrzes­ci­jan­ska wlas­nie. Hmm... Jes­li kil­ku nauczycieli [...] — czytaj całość

Nie ma sen­su pro­wadzić dys­kusji z całą kom­pa­nią prze­ciw­ko Bo­gu. Co in­ne­go twarzą w twarz a co in­ne­go na ja­kimś gównianym portalu. 

A co to ma do rzeczy? Fak­tem jest że jej ciało się nie rozkłada, przeczy­tasz o tym nie tyl­ko w wi­kipe­dii, ale na­wiązuję tam bo z te­go źródła zaczer­pnął wiedzę nasz irracja 

Na krzyżu, mniej więcej w trze­ciej części wy­sokości od dołu przy­bity był og­romnym gwoździem, wys­tający klo­cek, do które­go miano przy­bić no­gi Je­zusa, aby Zba­wiciel w ten sposób więcej stał niż wi­siał. Inaczej, [...] — czytaj całość

I czy ty wogóle wiesz o co chodzi w uk­rzyżowa­niu? Czy to ma ja­kiś większe znacze­nie czy by­li przy­wiąza­ni czy się podpierali? 

Ir­racja troszkę nie doczy­tałeś na wi­kipe­dii "Dokład­niej­sze ba­dania wy­kazały jed­nak, iż świad­cząca o rozkładzie pleśń wy­rosła je­dynie po­wie­rzchniowo na za­nie­czyszczo­nej pop­rzed­nią ek­shu­macją skórze. Wciąż niena­ruszo­ne rozkładem ciało zos­tało prze­niesione do re­lik­wia­rza w kap­li­cy kościoła klaszto­ru w Ne­vers, gdzie jest dostępne dla zwiedzających" 

Widz

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]