Przepych którym się otaczam [...] – Daniel Umizda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Daniel Umizda — zgromadziliśmy 10 opinii.

Prze­pych którym się otaczam i bo­gac­two w którym się pławię to nad­rzędne war­tości jes­tes­twa i świadec­two potęgi me­go umysłu.

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 11 stycznia 2017, 21:55

Chy­ba że tak ;) kunanka 

Bo­lo, to był ko­men­tarz do ut­wo­ru. :)) 

Yes­tym mum nadzieje źe mosz na myśli te­go głup­to­ka a nie mje kunanka? 

Nic tak nie ma­suje mo­jej prze­pony, jak cy­zelo­wana piórem Mo­rus bas­sa­nus twórczość. :D
Fishka za poczu­cie humoru.
Poz­dra­wiam. :)) 

Żeśta łot­warte jak paprykarz 

Wy­bit­ny prze­kaz je­dynie dla ot­wartych,światłych umysłów. Gra­tuluję Profesorze! 

Tu Ci mo­ge po­dać ryn­ke Wdech. Wínksze­go cym­boła jak ty(n) nie widzjołym 

~mizda
moim skrom­nym zda­niem, sko­ro bez za­hamo­wań tak sprawę przedstawiasz
to mu­sisz żyć na niezłym za­dupiu umysłowym ne­gatyw­nych wyborów
i żad­na re­cep­ta ci nie po­może, gdyż tru­pa się nie reanimuje
kod* z tobą

moszna się POlożyć 

Umysł płata ta­kie fig­le... naj­le­piej przes­tać zbyt wiele myśleć, wyjść po­za formę, prze­miano­wać priory­tety i zacząć praw­dzi­wie żyć. 

Jeżeli tym prze­pychem i bo­gac­twem są po­dob­ne afo­ryz­my to współczuję potęgi umysłu. 

aforystokrata

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 10:20szpiek sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 10:19Salomon sko­men­to­wał tek­st Na roz­sta­ju dróg, idź [...]

dzisiaj, 10:17Salomon sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u paździe­rza, [...]

dzisiaj, 10:14czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu po­całuj mnie [...]

dzisiaj, 10:05wdech sko­men­to­wał tek­st Karty Ta­rota są je­dynie [...]

dzisiaj, 09:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesteś drze­wem. jes­teś kwiatem. jes­teś sen­sem [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwięcej zra­nień mają dob­rzy [...]

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Smutek za uśmie­chem kryję.  

dzisiaj, 09:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nadzieja