Odmienne poglądy przerażają, bo [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 70 opinii.

Od­mien­ne poglądy prze­rażają, bo czai się w nich wiz­ja sa­mot­ności.

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 1 kwietnia 2019, 12:05

Wiem, zro­biłaś za­kupy wcześniej, a te­raz... pra­cujesz na nocną zmianę. :P
Niektórzy muszą pra­cować, żeby byczyć mógł się Ktoś. :)

Przep­raszam, już się od­su­wam. Nie wie­działem, że ta­ki kon­trast Cię peszy. Pos­ta­ram się nie [...] — czytaj całość

W ba­jed­ro­nie to ja się tyl­ko zaopat­rzam. Wiesz, smoczku, byłam mądrzej­sza... i te­raz się byczę od ra­na do no­cy. A ty za­su­wasz jak niewol­nik, do­piero wie­czor­kiem lub w no­cy wpa­dasz od­wie­dzić po­nu­ra­sa. :p

Kłamu­jesz coś, piłeś, a gdy­bym ci nie po­wie­działa, to byś na­wet nie wie­dział, że jest gorzka... he... jak ja! Ja to se jeszcze mogę po­pat­rzeć, bo jest na co, ale mógłbyś nie stać za moimi [...] — czytaj całość

Tak, wiem, Ty byś wszys­tkich che­mią... Pew­nie wykładasz chęmię... w Ba­jed­ro­nie. :D

Piłem, wielok­rotnie, in­ne ko­lor­ki także. Nie gap się tak całymi godzi­nami w lus­tro. :P

Ja nie o tra­wieniu, a o poz­by­waniu się nies­tra­wionych lodówek. :D

Każdy ma ja­kieś lu­ki, choćby ba­gażowe. ;)

Taaak, żmi­je nie łapią pionu, a z po­ziomem też miewają prob­lem, wciąż po­ruszają się zygza­kiem. :D
Kąsaj... cze­kam. :D

Wie­działaś ja­kiego użyć pis­sa­ka. :P:D 

A two­je niewiary­god­nie mądre. :D Na której uczel­ni wykładasz?... płyt­ki. :D

Oj, chy­ba żeś nig­dy zielo­nej her­batki nie pił. I wca­le się nie dzi­wię, pat­rząc, jak ci brzuch opa­da na ko­lana. :D

Tra­wię w [...] — czytaj całość

Och, dop­rawdy, Two­je ko­men­tarze cza­sami są aż prze­sad­nie przy­goopa­we. :P:D

To nie her­batka, to... pew­nie... gorzka żołądko­wa... :P

Tak, było słychać, strasznie jęczałaś, jak ... rodziłaś. :D

Bez po­wodu, to ta­ka mo­ja przy­padłość, wa­da... no [...] — czytaj całość

Och, cóż za ig­no­rant z ciebie, smoczku. :p

Nie jest za słaba. Jest pieruńsko gorzka. Po lodówce już nie ma śla­du. :p

A to ta nieśmiałość ni­by skąd? Bez po­wodu? :p

Od mocze­nia się to [...] — czytaj całość

Ta­ki jest powód tej... rozkładówki? :P Udam, że wierzę. :D
Dob­rze, ale her­batka może być za słaba, nie po­może stra­wić ta­kiej koopy żelas­twa, plas­ti­ku i... to­ny mięcha w środ­ku. :P:D
Nie mam kom­pleksów, yes­tem tyl­ko nieśmiały. :)
To mocz osłabia Twoją czuj­ność? Coś kręcisz. :D
Możesz. Wal śmiało, od­dychaj głębo­ko. :D 

Oj, jak ty nic nie ro­zumiesz... Po to się rozkładam na ko­zet­ce, by się złożyć na no­wo. Psycho­tera­pia to chy­ba dla smoków czar­na ma­gia. :p
Sior­bałam zieloną her­batę, bo wspo­maga prze­mianę ma­terii. No wiesz, lodówka... :p

Ha­haha myśle­nie życze­niowe. Wiem, wiem, tak łat­wiej so­bie po­radzić z kom­plek­sa­mi. :p

To od moczu, smoczku. :p

To na­wet faj­nie, mogę ci coś wyz­nać w ta­jem­ni­cy. :p 

Po­marzyć so­bie możesz, ale jak do­tychczas, to... się rozkładasz... na ko­zet­ce. :P
Kłam­czysz, widziałem, jak łap­czy­wie sior­bałaś. :P

Wygląda, bo to piep­rzyk. Two­je bied­ne, upośledzo­ne oko so­bie nie radzi z większej od­ległości. Ba­daj języ­kiem. :D
Świn­tuszysz, sto­py Ci tam nie pa­kowałem, więc nie mam żad­nej grzy­bicy. :P

Wie­działem, że po­pular­ność osłabi Twoją czuj­ność. Dziew­czy­no, tu jest pięć osób na krzyż, z cze­go połowa, to klo­ny... li­py. :P:D
Dob­ra­noc Po­nuras­ku :)) 

Nie trze­ba. Re­gene­rac­ja już się zaczła, sa­ma się złożę w całość.
Ja nie próbo­wałam, ale to­bie już ser­wo­wałam wiele ra­zy. Ob­li­zywałeś pysk. :D

Mu­sisz szu­kać gdzie in­dziej, ale wca­le mi nie jest przyk­ro z [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wcale nie chodzi o [...]