Odmienne poglądy przerażają, bo [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 124 opinie.

Od­mien­ne poglądy prze­rażają, bo czai się w nich wiz­ja sa­mot­ności.

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 1 kwietnia 2019, 14:05

To chy­ba się z nią minąłeś. :p

Jakżeby inaczej. :/ Aż mi ucha ok­lapły.

Trza było myśleć wcześniej. No wiem, to two­ja najsłab­sza stro­na. :p

Ależ nie wierzę, oczy­wiście, ja to wiem! :p

Ja tam [...] — czytaj całość

Ty nie masz! Praw­da jest pełna po­zytyw­nej ener­gii, żad­ne­go po­noorac­twa. :P

Ale to Twój pech. :D

Sam bym nie dal ra­dy przez miesiąc. :P

Kłam­czysz, jak zwyk­le. Sa­ma nie wie­rzysz w to, co wy­gadu­jesz. :D

Czyli [...] — czytaj całość

No nie masz, to ta­ka po­noora praw­da. :p

A ty przet­rwałeś... A to pech. :p

Sam chciałeś. :p

Ja w nic nie wierzę. Ja myślę. :p

Mój jest tam, gdzie trze­ba. A ty po­wi­nieneś częściej od­wie­dzać toaletę. Tam jest ta­ka de­seczka, pod­nieś se i opróżnij pęcherz. :p
Tak to ro­bią przyz­woite smo­ki. :p

Nie ma uśmie­chniętych pa­dal­coof. Przes­tań po­puszczać wodzę fan­taz­ji... na podłogę też mógłbyś zważać. :p

Kręcił byś mnie trochę więcej, gdy­byś umiał korzys­tać z toale­ty. :p

Kor­koof nie ko­lek­cjo­nuję, ale je­den naj­mniej­szy ci dam, żebyś zro­bił, co trze­ba. Kto będzie za tobą znoof kałuże wy­cierał? :p
Raz w ro­ku to dla ciebie za często? :o

He... mówisz, że two­je za­każenie poszło inną drogą? :p 

Ja nie widzę? Ja­koś się nig­dy nie pot­knęłam. :p

Oby nie. :p Na­wet dla ta­kiego przys­toj­niaka jak ty nie war­to głoopieć. ;) :D  

Wiem, nie masz się czym chwa­lić. :P

Tak mówisz? Nie wiem, mo­ja gru­pa wieko­wa daw­no wy­marła. :P:D

Czym cha­ta bo­gata... tyl­ko ko­par­ki pra­cują już dru­gi dzień, aby po To­bie pos­przątać. :P

Wy­rosłaś tyl­ko z butoof, [...] — czytaj całość

Kłam­czooch! :p

Wa­riaty zaw­sze od­sta­jom. :p Ale w two­jej groopie wieko­wej to chy­ba nor­ma? :p

Mógłby, nie używasz che­mii, a dep­czesz po qu­pach, kto wie, czym byś mogł mnie uraczyć... :p

Wy­rosłam ze smoczków. :p [...] — czytaj całość

Alesh gdzie­shby :P

Ooo, to niedob­rze, od­sta­jesz od śred­niej w Two­jej groopie wieko­wej, bar­dzo wieko­wej... :P:D

Dziw­ne, ale to dob­rze, bo już się bałem, że Ci może zaszkodzić. :P

Nie czu­jesz przy­wiąza­nia... do smoczka? :D

Wiem, [...] — czytaj całość

Znoof ok­sy­moron... :p

Ja i zdro­waśki. No weś pszes­tań... :p Ptfu! Nig­dy i przed ni­kim się nie ukorzyłam. :p

Ja go też nie pot­rze­buję. :p 

Nie mnie, ciebie. :p 

Mam tak tyl­ko wte­dy, kiedy [...] — czytaj całość

Zgadzam się tym ra­zem z Tobą, po­noore goopo­le tak mają. :P

Znów kłam­czysz, słyszałem, że Ty je­dynie zdro­waśki od­ma­wiasz? :P 
Mój dro­gocen­ny płyn dla mnie nie jest tak dro­gocen­ny, ale może go sobie [...] — czytaj całość

No tak, goopo­le na­wet nie wie­dzom, kiedy się kom­pro­mitują. :p

To nie upławy, to twój dro­gocen­ny płyn. Zaw­sze to ro­bisz, kiedy do mnie przychodzisz, a ja ci ko­lej­ny raz od­ma­wiam. :p

Nie mam takich [...] — czytaj całość

Aaa, straszysz mnie kom­pro­mitacją? Ok­root­nie się boję. Nie wiem, czy udźwignę taką udrękę... :P

Chętnie bym Ci pomógł, ale to żmi­je mają upławy. :P

Dziw­ne oba­wy, sko­ro nie żyjesz. :P Up­rzedzę następne py­tanie i [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]