Nie uchronisz się przed [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 14 opinii.

Nie uchro­nisz się przed prawdą, z ust pa­dają jej cienie.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 kwietnia 2019, 08:22

Też uważam, że ego to nic niewłaści­wego. Ma swoją fun­kcję i ją spełnia. 

Ten twór ego może po­mie­szać. Można by po­myśleć po co zaglądać w głąb, prze­cież jeśli daję wy­raz siebie na zewnątrz (słowa­mi, zacho­waniem, czy­nami) to właśnie to wnętrze wy­rażam. Wielu ludziom do głowy [...] — czytaj całość

Miałam na myśli in­tros­pek­cję. Ale tak, bez umysłu nie ma in­tros­pek­cji. Tak, umysł nie jest dos­ko­nały, a mecha­niz­my ob­ronne za­ciem­niają prawdę, ale właśnie po to sięga się w głąb siebie, by zed­rzeć mas­ki, który­mi posługu­je się ego. 

tak i nie tyl­ko z ust ... zacho­wanie, czy­ny także rzu­cają cienie. 

Masz na myśli umysł? On nie jest doskonały.
Cho­ciaż może to tyl­ko kwes­tia cze­mu/ko­mu służy. Jeśli używa­my go do służenia ego to idziemy w śle­py zaułek, ale gdy­by go użyć dla źródła, istoty. 

Narzędzie jest, jed­nak ludzie niechętnie po nie sięgają. 

Można by też po­wie­dzieć, że człowiek jest prawdą.
To, że nie ma od­po­wied­niego narzędzia do jej poz­na­nia nie wyk­lucza te­go, że ona jest.

Ład­nie i zwięźle to ujęłaś. Ta nieu­chron­ność jest ta­ka dająca jak­by ukojenie. 

Słowa ob­nażają prawdę bez nasze­go świado­mego udziału. Im bar­dziej coś prag­niemy uk­ryć(także w sposób nieza­mie­rzo­ny), tym bar­dziej owo wypływa na powierzchnię.

Tak, można by rzec, że słowa są cieniami naszej wewnętrznej praw­dy, uk­ry­tej przed na­mi sa­mymi, tej praw­dy, której tak się obawiamy. 

Z ust w sen­sie, że słowa to cienie a praw­da jest w nas-wewnątrz? 

Paczysz w złą stronę.

Nie ma spra­wy. Do usług. :)))
Cza­sem i żmi­jom mięknie ser­ce. :p 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wcale nie chodzi o [...]