Niektórym przysłowiowy Judasz do [...] – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 12 opinii.

Niektórym przysłowiowy Ju­dasz do pięt nie do­ras­ta...

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 13 stycznia 2017, 13:27

dziękuję za komentarz 

to tyl­ko chwi­lowe, gdyż ~bo­log­lu­cian­ka przy­myka się
gdy jej mózg za­sypia w słoiku. POp­rze­budze­niu na­dal z upragnieniem
cze­ka na luźne gat­ki ~ta­wian­ki stambółki
która to, co zresztą wi­dać, lu­bi lożyć.
~bo­log­lu­cian­ka skry­cie - le­ci na jej kota.

to nic in­ne­go, jak ZOO na cytatach 

ref­lek­sja: przym­knął się bo­lo, wczo­raj wy­puści­li bes­tię stambułę.
za­wiadow­com te­go miej­sca, gra­tuluję "nowatorstwa".
To praw­da, Ju­dasz do pięt Wam nie dorasta... 

Ano, dob­re. A szko­da, że tak...., że tak jest...

An­drew, than­ks. Pozdrawiam. 

he he he
DOBRE! 

jeszcze jed­no, nie cier­pię na im­po­ten­cję twórczą

w szuf­ladzie, ale nie tyl­ko i s t n i e j e kil­kadziesiąt wierszy,
a myśli, afor­ki - to drob­ni­ca, nie chce mi się liczyć:) 

nie jes­tem masochistką
spójrz na ilość tek­stów na moim profilu
które­goś dnia na­pisałam, dlacze­go tu wra­całam, choćby na chwilę. Nie wra­całam dla siebie!!!
póki co, tyle. 

Ma­rian­no za­tem jes­teś masochistką.

To się na­zywa niepo­hamo­wane trwa­nie w tok­sycznym związku.

Po­nieważ mało praw­do­podob­ne, że Cy­taty.in­fo zmo­dyfi­kują się zgod­nie Twoją Wolą, łączę się z Tobą w bólu.

Gdy­byś pot­rze­bowała wir­tual­ne­go wspar­cia - służę moją osobą. Jeżeli tyl­ko będzie To­bie od­po­wiadać... :-))) 

Ewo, chy­ba nie zro­zumiałaś mo­jego ko­men­tarza z 12:49.

To, co pi­sałam tu­taj przez po­nad 2 la­ta, mi­mo wszys­tko, win­no być Wam miłe. Nie było...

Mi­ras, mam wrażenie, że zro­biłam swo­je bez względu na pas­kudne prze­ciw­ności z który­mi spot­kałam się za­raz po wejściu na ten por­tal. Dziś? Dziś liżę ra­ny. Dziś, Cy­taty.in­fo już tyl­ko mnie bolą...

Dziękuję Wam za opi­nie, pozdrawiam. 

Ma­rian­na pisz po­wiadam, a nie wal­cz z wiat­ra­kami, przy­pomi­nam Ci słowa Młynar­skiego - Róbmy swoje. 

fyrfle

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]