Nie jest godzien zaufania [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 26 opinii.

Nie jest godzien zaufa­nia psychiat­ra czy psycho­tera­peuta, który odżeg­nu­je się od sza­leństwa. By zys­kać zaufa­nie wa­riata, nie możesz być ek­sper­tem, mu­sisz być wa­riatem. Psycho­tera­pia mu­si być spot­ka­niem dusz.

aforyzm • 24 marca 2019, 22:30

:)) 

Tak, niezłą wy­konałam ro­botę. Pier­wszy raz jes­tem z siebie dum­na. :))) 

Spo­ko, to tyl­ko wy­lin­ka, a tak swoją drogą, to yes­tem pod wrażeniem. :D 

Bez obaw, jes­tem pra­cowi­ta. :)

Aleś wyłysiał. :D 

Smo­ku, a czy te łus­ki od­rosnom? ...bom się za­paliła do tej roboty. 

Dob­rze, dob­rze, nie prze­rywaj. :P:D 

Pfu, pfu, pfu, pfu, pfu...

Trochę twar­de, ale jez­dem upar­ta jak po­nury osioł.

Dob­rze ci? Kłapou­szek chce ci spra­wić niewysłowioną przyjemność. 

No to yes­tem... ugo­towa­ny... :D:P 

Źle kom­bi­nujesz. Jeśli po­nurac­two pos­tarza, to mnie oszczędziło bar­dziej niż in­nych przy­gupich wesołków.
Na opak, to znaczy od­wror­nie niż wszyscy.

Mo­je po­nurac­two nie jest wy­nikiem us­ta­wicznych roz­cza­rowań, lecz zbyt­niej ref­leksyj­ności, która za­pobiega ewen­tual­nym roz­cza­rowa­niom... i po­wodu­je pa­raliż działania.

Go­tuj się, będę wys­ku­bywać łus­ki. :) 

Tak so­bie myślę i wy­dedu­kowałem, że to może być wi­na Two­jego po­nurac­twa. Ono pos­tarza, a niewias­ty w kwiecie wieku nikt o to nie po­dej­rze­wa. :P
Na opak, znaczy się... jak? :P:D

Nie, ja tyl­ko łagodzę ewen­tual­ne skut­ki za­wodu, a przez to chro­nię Cię przed... chro­nicznym po­nurac­twem. :P:D

Ożesh Qu las­ko­wy... ! :D

Nig­dy się nie ma pew­ności, ale po­dejmę ry­zyko. :D 

Łaha­ha ni­komu nie przychodzi. Wszys­cy ta­cy nor­malni, a ja lu­bię
cza­sem tak na opak... dla jaj.

Ech, ty to pot­ra­fisz pop­suć każdą ra­dość. Czyżby zgub­ny wpływ mo­jego ponuractwa?

Ro­bię... ciebie w ba­lona. :D

No ni­by słab­sze, ale czy jes­teś pe­wien, że chcesz tam? Trochę się krem­pu­jem, smo­ku. :p 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 10:56yestem sko­men­to­wał tek­st Na po­ziomie swo­jego zamętu [...]

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]