Nic nie wiesz o [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 6 opinii.

Nic nie wiesz o bie­dzie, póki jes­teś głod­ny.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2019, 10:46

:) 

Dziękuję. 

Trud­ne py­tanie. Ko­leje lo­su pop­ro­wadziły mnie przez głód, po­tem była bieda o pełnym żołądku, po­nura ref­lek­sja nad życiem. Może już to wie­działam, może do­piero w tym mo­men­cie tyl­ko uświado­miłam to so­bie z pełną jasnością. 

Chciałam cię za­pytać Odi czy ta myśl jest w twoim prze­kona­niu wy­nikiem pro­cesu, czy może raczej in­ne­go spoj­rze­nia na to co już wie­działaś? Al­bo może jeszcze coś co mi na­wet do głowy nie przyszło. 

Bar­dzo dobry. 

dobry 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]