Nagroda od zidiociałych jurorów, [...] – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 8 opinii.

Nag­ro­da od zi­diociałych ju­rorów, to do­piero ka­ra...

aforyzm dnia z 6 października 2016 roku
zebrał 9 fiszek • 5 października 2016, 16:15

Giuli, dziękuję :)

minęło pół ro­ku, zda­nia nie zmieniłam. :)
Ba, uważam, że było wyjątko­wo traf­ne! :)
Dziś za­wisnąć na tu­byl­czej "pa­mion­tko­wej". to tragedia.
Niie życzę te­go na­wet miej­sco­wym wro­gom.
Niech się wie­sza wielo- kon­to­wa ad­mi­nis­trac­ja i jej przydupasy.
czy się za nich modlę? Nie. Tańczę i śpiewam, a by­wa, że rżę ze śmie­chu :) 

Zaśle­piony pochleb­stwem nig­dy nie na­syci się chlebem.
Cieka­wy pun­kt widze­nia, jak zaw­sze u Ciebie. 

Gdy uj­rzałam tek­st ten tu­taj, ro­ześmiałam się serdecznie.
OSO­BA, która tek­st ten wyb­rała, ma poczu­cie hu­moru. A to cecha ludzi in­te­ligen­tnych.Za­tem obec­ność na tzw. ścian­ce, trak­tuję ja­ko nag­rodę. DZIĘKI SER­DECZNE :)

P.S. Sza­now­ni Użytkownicy, [...] — czytaj całość

Ja­ka zasługa ta­ka nagroda 

Moc osądza­nia może być fak­tyczna czy też per­cepcyj­na.

Cza­sami też się zas­ta­nawiam czy ja­kakol­wiek ory­ginal­na myśl może przyjść do głowy.
A po­tem przychodzą.

Ta Two­ja na pew­no nie jest. 

Fakt. Ja­ki ju­ror, ta­ka nagroda... 

a ja so­bie ot, tak :) po Os­tatniej anegdocie... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 00:02M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę przy to­bie

wczoraj, 23:05Cris sko­men­to­wał tek­st Zanim odejdę stąd , [...]

wczoraj, 23:00Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Czy na ''cy­taty'' do­tarł [...]

wczoraj, 22:57Cris sko­men­to­wał tek­st By poczuć myśli, [...]

wczoraj, 22:56Cris sko­men­to­wał tek­st jesienne niebo już od­le­ciały pta­ki po­wiało [...]

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

wczoraj, 22:52Cris sko­men­to­wał tek­st Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej [...]