Nagroda od zidiociałych jurorów, [...] – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 19 opinii.

Nag­ro­da od zi­diociałych ju­rorów, to do­piero ka­ra...

aforyzm dnia z 6 października 2016 roku
zebrał 9 fiszek • 5 października 2016, 16:15

Giuli, dziękuję :)

minęło pół ro­ku, zda­nia nie zmieniłam. :)
Ba, uważam, że było wyjątko­wo traf­ne! :)
Dziś za­wisnąć na tu­byl­czej "pa­mion­tko­wej". to tragedia.
Niie życzę te­go na­wet miej­sco­wym wro­gom.
Niech się wie­sza wielo- kon­to­wa ad­mi­nis­trac­ja i jej przydupasy.
czy się za nich modlę? Nie. Tańczę i śpiewam, a by­wa, że rżę ze śmie­chu :) 

Zaśle­piony pochleb­stwem nig­dy nie na­syci się chlebem.
Cieka­wy pun­kt widze­nia, jak zaw­sze u Ciebie. 

Gdy uj­rzałam tek­st ten tu­taj, ro­ześmiałam się serdecznie.
OSO­BA, która tek­st ten wyb­rała, ma poczu­cie hu­moru. A to cecha ludzi in­te­ligen­tnych.Za­tem obec­ność na tzw. ścian­ce, trak­tuję ja­ko nag­rodę. DZIĘKI SER­DECZNE :)

P.S. Sza­now­ni Użytkownicy, [...] — czytaj całość

Ta­ka nag­ro­da w pos­ta­ci se­ra spleśniałego :))
pozdrówka 

Ja­ka zasługa ta­ka nagroda 

Moc osądza­nia może być fak­tyczna czy też per­cepcyj­na.

Cza­sami też się zas­ta­nawiam czy ja­kakol­wiek ory­ginal­na myśl może przyjść do głowy.
A po­tem przychodzą.

Ta Two­ja na pew­no nie jest. 

Fakt. Ja­ki ju­ror, ta­ka nagroda... 

a ja so­bie ot, tak :) po Os­tatniej anegdocie... 

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 02:09Salomon sko­men­to­wał tek­st chciałabym

dzisiaj, 01:14jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st rozmowa

dzisiaj, 01:11jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st nigdy ...  

dzisiaj, 01:07jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st wszystko

dzisiaj, 00:52jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Zalewa nas deszcz nie­chcianych [...]

dzisiaj, 00:47jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Na pół roz­dziera­my ból [...]

dzisiaj, 00:45jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Naturą ludzką jest zmiana, [...]

dzisiaj, 00:42jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Każdy fa­cet ma coś [...]

dzisiaj, 00:38jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st głęboka cisza

dzisiaj, 00:36stepbyson sko­men­to­wał tek­st co tu jest gra­ne?