Miłość wymaga wielu wyrzeczeń [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 13 opinii.

Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń
a cza­sem za nią płaci się zbyt wy­soką "cenę"
Odtwórz

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 19 marca 2019, 09:42

Zaw­sze nieźle strze­lałem. ;)
Miłego dnia. :)) 

Ar­tu­ro traf­nie w sa­mo sedno;-) 

Praw­dzi­wa, jeśli jest, spra­wia, że dając zys­ku­jemy podwójnie. Jeśli nie jest szcze­ra, al­bo tyl­ko połowa kocha, to tra­cimy wszystko...
Ale ser­ce jest, jak Fe­niks, od­radza się z po­piołów, cza­sami wiele ra­zy.
Poz­dra­wiam. :)) 

tracąc siebie w so­bie umiera­my po­wolną śmier­cią
trzy­mam się zaw­sze Karolinko;-) 

ta ce­na to włanie te mi­lion roz­bi­tych kawałkow...
Lub jeszcze gorzej ut­ra­ta sa­mego siebie
Trzy­maj się ciep­lutko kochana 

ta­ka jest już nic nie warta 

Zwłaszcza ta , która roz­bi­ja Ci ser­ce na mi­lion kawałków... 

Wiesz można in­ter­pre­tować na różne spo­soby,każdy ma pra­wo myśleć inaczej;-)myśleć o so­bie trze­ba ,ale mając wyłączność tyl­ko na siebie to już egoizm;-)Sto­sować w małych daw­kach;-)p hej­ka miłego dnia;-) 

Ale jeśli obo­je ludzi kocha siebie nawza­jem, wyrze­ka się sa­mego sa­mych siebie na rzecz dru­giej oso­by i jeśli ta dru­ga oso­ba ro­bi to sa­mo, wyrze­ka się włas­ne­go ja, myśli o ukocha­nej osobie, [...] — czytaj całość

py­tanie do Ciebie nie było przy­pad­ko­we bo jeśli od­po­wie­działabyś że tak,to wie­działbyś o czym mo­ja myśl.Nie jes­teś wścib­ski ja też tu nie raz py­tam autorów co chcieli prze­kazać;-)Od­po­wiem Ci na py­tanie twoje.Miłość [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]