Kto żyje ułudą miłości, [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 2 opinie.

Kto żyje ułudą miłości, ten spa­da w do­linę łez.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 24 marca 2019, 08:34

niełat­wo mi jest wy­powiadać się na tak ważne te­maty, ja­kim jest miłość ... z cza­sem co­raz trud­niej. jed­no w so­bie wiem na pew­no: miłość łączy się z cier­pieniem. w miarę jak wyz­by­wamy się egoiz­mu, ocze­kiwań (także wdzięczności) łzy stają się słodsze. 

Kto żyje jakąkol­wiek ułudą - tak.
Dla­tego war­to umieć... la­tać. :D 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]