... kto pyta, ten [...] – Irracja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Irracja — zgromadziliśmy 26 opinii.

... kto py­ta, ten nie (wiel)błądzi...

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 21 sierpnia 2017, 10:16

~zielony
to­bie się coś tępi
POw­pi­sywałeś się przez kalkę u mnie, jak anal­fa­beta które­mu za­cięło się kse­ro - kopiuj

a na twoją kalkę, od­po­wie­działem i u siebie - dla wiadomości*
/bo kiedyś, ska­sowałeś moją od­po­wiedź na two­je stron­nicze wul­ga­ryz­my nieok­rze­sanej nienawiści/

nadążasz je­howy świętoszku? 

... ha, ha, ha... jes­teś je­dyny w in­wekty­wach... to trze­ba Ci przyznać...
... ale nie ko­piuj wpisów, bo wi­dać, że kon­cept ci się tępi...
... mnie przy­naj­mniej le­nis­two przy to­bie ogarnia...


;-) 

~zielo­ny - ba­dac­ki jehowy
jes­teś tępy 24h/na dobę? Czy tyl­ko tu, gdy się popisujesz
i PO­kazu­jesz jak bar­dzo niena­widzisz księży i Kościoła itp.

a te­raz idź się wypłacz tam, gdzie zaglądnie two­ja POdpórka ty­pu ~na­wie­dzo­na ~boż i ~bloglucianka

nadążasz? 

... a właśnie!!!... WDECH-WY­DECH... PRZES­TAŃ TRUĆ... TROLLU...

... może tak być?...


;-) 

~irr...itd.
masz doświad­cze­nia :P
ale to ~boż wspom­niała kiedyś, że nieuległych* poczęstu­je ka­napką... z ja­kimś tam jadem
/bo nie pa­miętam dokład­nie z czym/

radzę bar­dziej uważać na właści­we oso­by... w te­macie* trucia

he he 

... Ma­rian­no? obiad po­dać?... wpierw mu­siałabyś mieć mo­je zaufa­nie, bym Cię do swo­jej kuchni wpuścił... kuchar­ka może łat­wo ot­ruć... no i mu­siałabyś go­tować tak jak ja... 

może obiad Ci jeszcze po­dać? :) w tekście, który ok­rzyknąłeś afo­ryz­mem od siebie do­dałeś"ten"... :)
tek­st ma wielu autorów, to już obiego­we po­wie­dzon­ko. Dwóch znaj­dziesz na pew­no. :)

psss...gdzie Ty widzisz u mnie niena­wiść? Przyj­rzyj się raczej sobie. 

... po­daj auto­ra sko­ro tak twier­dzisz...

P.S. ... i przes­tań "pa­raf­ra­zować" zacho­wania in­nych... "nie do twarzy" Ci z nienawiścią...


;-) 

w kuchni, po­ra na lament.

Grześ, Ty tyl­ko spla­giato­wałeś pa­raf­razę i widzę, że czu­jesz się z tym całkiem dobrze. 

... Fe­lek, dla niektórych "pa­raf­ra­za" to zbyt "ciężkie" słowo... mogą nie znać...

;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 21:35Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 21:07angellfall do­dał no­wy tek­st Czuję się Jak­byś mnie [...]

dzisiaj, 21:03angellfall do­dał no­wy tek­st Ile ra­zy będę mu­siała [...]

dzisiaj, 21:01angellfall do­dał no­wy tek­st Stoję nad prze­paścią Ty [...]

dzisiaj, 20:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 20:41cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,, od­ległość nie dzieli [...]

dzisiaj, 20:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,,Serce miej ot­warte dla [...]

dzisiaj, 20:29mechaa sko­men­to­wał tek­st Grzechy kościoła

dzisiaj, 20:21Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]