Jesteśmy chwaleni ponad miarę, [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 99 opinii.

Jes­teśmy chwa­leni po­nad miarę, dużo więcej, niż na to zasługu­jemy, gdyż łat­wiej dos­trzec czyn niż je­go in­ten­cje.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 25 marca 2019, 13:38

Tłumaczę To­bie, ale na­wet ten, co się tłumaczy cza­sem ro­bi to dla ko­goś in­ne­go. :P

Ten huk, to... poz­byłaś się z or­ga­niz­mu... lodówki. :P
Węże nie mają uszu. U Ciebie to... ro­gi. :P Sta­now­czo po­win­naś mniej uni­kać wo­dy, to że się ob­si­kujesz nie wys­tar­czy. :P:D

Nie??? Wygląda, jak­by świet­nie tra­fił. :D

Wiem, wszys­tko ro­bię dob­rze. :)) 

Ty, ty, ty... pu­rys­to języ­kowy! I tak ci się wy­daje. Każdy, kto się tłumaczy, ro­bi to dla się. :D 

Tak, coś huknęło. Na mo­je uszy to nie cen­ty­metr, tyl­ko ja­kieś 3/4 centymetry. [...] — czytaj całość

Tłumaczę To­bie, a nie się, to różni­ca. :D

Taaak, słyszałem, że u Ciebie war­stwa już osiągnęła gru­bość cen­ty­met­ra i... masz wy­linkę. :D

Już masz, ale kłam­czysz. :P

Dob­rze, że cho­ciaż zygzak... Czy­li... Zor­ro go­nił Dżdżow­nicę? :D
Mam czys­te, spraw­dzam, spraw­dzam... trochę so­bie pos­praw­dzam. :P
Dob­ra­noc. :)) 

Tak, opa­leniz­na. Tłumaczysz się, więc mam rację. :p 

Nie wierzę, inaczej brud by od­padł. :D

Hmm... cze­go jeszcze nie mam... Wiem! Przy­gupa­wego uśmie­chu. :p

Zygzak jest na­tural­ny, ale nie poz­wolę ci spraw­dzić, dopóki nie umy­jesz rąk. :p Ja jes­tem szczupła, to two­je oczy paczą. :p 

Jak nie jes­tem, jak yes­tem? :P
To opa­leniz­na, ... ta­ki niedoszły sa­mobójca twier­dził, że dziew­czy­ny lu­bią brąz, ale Ty wo­lisz in­ny brąz... nies­te­ty, dla Two­jej ra­dochy nie będę się sma­rował czymś ta­kim. :P
Wiesz, [...] — czytaj całość

Rzecz w tym, że nie jes­teś. :p Ja­kiś brud­ny brąz na to­bie osiadł. Chy­ba długo się nie czochrałeś. :D

I tak nie doj­rzysz, ślep­cu z dwoj­giem pro­wizo­rycznych oczu. :p

Po­wiem, żebyś zro­bił to jeszcze raz. :D Tyl­ko umyj ręce, bo nie chcę mieć cętek, zygza­ki wys­tar­czą. Trochę psu­jesz mi wi­zeru­nek, mało es­te­tycznie to wygląda. :p 

Nie dzięki, yes­tem czys­ty, nie biorę. :P

Ek­spo­nuj wszys­tko, niech na­cieszę ócz smoczych zielo­ność. :P:D ha ha 

Złapałem, nie raz i co mi zro­bisz? :P:D 

No nie wiem... myślę, że spraw­dzi się je­dynie wy­bielacz. Os­ta­tecznie możesz za­mas­ko­wać swój brud ja­kimś bielidłem.Mam pu­der tran­spa­ren­tny, chcesz?

Mam więcej, ale na­wet kom­plet­ność twoich oczu nie jest w sta­nie ich dos­trzec. :p 

Tak, tym goopim.
Ożeż ty! Złapałeś mnie za pośla­dek. Świn­tuch! :p 

Daw­no się umyłem, coś pro­ponu­jesz? :P

Fak­tycznie, masz piękny... zygzak. :D:P

Święto­wanie jest ludziom pot­rzeb­ne, ale węże od raj­skich czasów psuły im ra­dość. :P
Nie wszys­tko jest troopem, co ma zimną doopę. Węże są zim­nok­rwis­te. :P
Dob­ra­noc Goopo­lu. :)) 

Czar­no­myśli­ciel­stwo nie brudzi in­nym skóry/łusek. :p Umyj się prędko, bo jeszcze trochę i wto­pisz się w ziemię. :D

Ja­koś nie zauważyłam. Były dość po­nure. :p

A cze­mu smok nie do­wie­rza? Olej ko­koso­wy to świetny [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wcale nie chodzi o [...]