Jeśli myślisz, że ktoś [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 96 opinii.

Jeśli myślisz, że ktoś cię kocha, to nie myślisz.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 maja 2019, 23:04

Nie przy­mykam oczu, by ci było miło, żeś nie je­dyny śle­piec z nas dwoj­ga. :D

Mnie nic nie umy­ka. Nie wszys­cy, smoczku, są jak ty, in­te­ligen­tni inaczej. :D

Widzę, że smoczek ma ren­tge­na w oczach. :D

Tak, jes­tem na ciebie ska­zana. :/ 

No właśnie, mu­sisz nad tym za­pano­wać. :P:D

Um­knęło Ci jed­no słowo, po in­te­ligen­tnym zjadło Ci słowo "inaczej". :D

Żmij­ko, w to­reb­ce upychałaś sa­me "pa­pie­rza­ki", nie myślałaś chy­ba, że będę chciał, że kto­kol­wiek chciałby taką to­rebkę? :P

Jes­teś na siebie ska­zana. :D 

Sięgam tam, gdzie wzrok nie sięga. :p

Tęsknię tyl­ko za in­te­ligen­tnym to­warzys­twem, a tu tyl­ko przy­goopa­wy smoczek. :p

Co ja po­radzę na to, że tak dużo żresz. Cały dzień mu­siałam zbierać dla ciebie te [...] — czytaj całość

Już nie, ale os­tatnio sięgałaś gdzie in­dziej... nor­malnie nie można z Tobą wyt­rzy­mać. :P:D
Ty masz ciągle w głowie ta­kie tęskno­ty. :P

Nie jes­teś so­bie w sta­nie wyob­ra­zić. :P

Już wszys­tko up­chałaś do to­reb­ki. :D

Jest zu­pełnie od­wotnie, to Ty jes­teś prześla­dowa­na przez prawdę, dla­tego jej uni­kasz. :D 

Prze­cież nie ssę two­jego pa­lucha... Znów bredzisz. :p

Nie mam ta­kich tęsknot, ba, nig­dy nie miałam. :p Ale świn­tuchom ta­kim jak ty tyl­ko jed­no przychodzi do głowy. :p

A ja­kie może mieć dwuoki śle­piec? :p Mo­je jed­no jest czymś więcej niż two­je oba.:p

Weź na wy­nos. Zjesz później. :p

Bo tkwisz po sa­me ucha w złudze­niach. :p
Praw­da lu­bi praw­do­lub­nych, a ta­kich jak ty prześla­duje. :p 

A mówiłem Ci, żebyś nie ssała pa­lucha, szczególnie że ta­kie masz brud­ne. :D
Ro­zumiem Twoją tęsknotę za czymś fal­licznym w us­tach, ale mu­sisz się pow­strzy­mać, naj­pierw hi­giena. :D

A ja­kie może mieć wi­doki... Śle­pak jed­nooki? :P:D

To miłe, ale dzięki, już jadłem. :P

Nie sądzę, ale tkwij w ta­kim przekonaniu.
Py­tanie tyl­ko, czy ona chce znać Ciebie? :P:D 

Wys­sa­ne z brud­ne­go pa­lucha an­dro­ny. :p

Dlacze­go? Ty nie pie­rzesz, bo nie masz co. Wszys­tkie od moczu gniją ci na tyłku. :D O, już na­wet odsłaniają wi­doki. :o

Nie jem, chciałam dać to­bie. :D

Bo ja znam prawdę. :p 

Wiem i ty­le mu­si Ci wys­tar­czyć. :D

Dlacze­go tak sądzisz? Ale Twoich prać nie będę. :)

To nie jedz tych w krop­ki. :P

A dla Ciebie nic. :P

Dob­rej noc­ki :)) 

Skąd wiesz, sko­ro się nie szczerzę? :p

Na to, żebyś wyp­rał se ga­cie, chy­ba nie ma szans. :p

Bez ha­loocyn­koof jest to sa­mo. :p

Dla­tego żeś go tak urządził. Bied­ny bu­rek. :(

Dla ciebie wszys­tko jest względne.
Ha­haha, mówiąc, żem brzy­daśna, pew­nie mnie kom­ple­men­tu­jesz. :p

Ku­pić ci szczo­teczkę? :p 

Żmij­ko, boś bezzębna. :P

Gdy­byś je wyp­rała, poskładała, to może tyl­ko pół sza­fy. :D

Oczy­wiście, a grzybków-ha­loocyn­koof więcej nie próbuj. :P:D

Gdy­by z bur­ka był ig­no­rant, to pew­nie miałabyś szan­se, ale on był sta­ry, schorowany [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]