Im więcej wiesz, tym [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 53 opinie.

Im więcej wiesz, tym bar­dziej umierasz.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 kwietnia 2019, 00:14

Wy­rażaj się jaśniej, smoczuszku. :p

A łykam, ale nie tyję. :p

Goopo­le mają. :D

Czy­tałam naj­pierw wy­powiedź Mo­nic, więc w za­sadzie trochę cię, smoczku, po­wieliłam, ale w jed­nym pun­kcie się z tobą nie zgadzam. To [...] — czytaj całość

Mnie nie ty­le chodziło o uderze­nie sodówki do głowy, bo nie zaw­sze mu­si to tak wyglądać, raczej o działania zastępcze, że tak to ujmę.

Przyz­nam, że nie wiem, jak ug­ryźć treść dru­giego akapitu [...] — czytaj całość

Imię nieznane,
no... tam też :P

Za gru­by? :D Ty Ty łykasz całe lodówki. :P

Nie masz? Goopol. :P


Mo­nic, masz rację, to Żmij­ka umiera, ale z bra­ku wie­dzy... bo to już ta­kie po­noore i brzydkie [...] — czytaj całość

Na­pisałaś, że ważne jest aby zna­leźć równo­wagę, mówiłąś to w kon­tekście suk­ce­su, ja to tłumaczę swo­bod­nie tak aby uważać, żeby wo­da so­dowa nie uderzyła nam do głowy. I to jest ok.

Na­tomiast zastanowiło [...] — czytaj całość

A gdzie jeszcze?

Bo za gru­by jes­teś. To ja mogę się scho­wać za ciebie. :p

Ja już nie mam marzeń. 

Na czo­le też. :D

Ni­by dlacze­go? :P

Two­je oko roz­marzo­ne, szko­da... że to tyl­ko sny o dob­rym wzro­ku. :D 

Ach, pew­no mam to na czo­le wy­pisa­ne. :D

Niewy­konal­ne. :p

Mój, kre­ta i smoczy, naj­kiepściej­szy. :p Przes­tań się tak okłamy­wać! :p 

Wie­działem. :D

A ja... się cho­wam za Tobą, już mówiłem. :D

Mój, kre­ta, czy Twój? Spec­jalnie w tej ko­lej­ności, bo os­tatni jest całkiem do nicze­go, to­tal­na śle­pota. :P 

Oj, tak, uwiel­biooję. ;)

Ja się w loos­terze mie­szcznę, na­wet kie­szon­ko­wym, ale ty... :p

No pew­nie, nie to co tfój wzrok... kre­ta. :D 

Lu­bisz mój od­dech, na zygzaczku? :D
Nie wi­dać mnie... zza Two­jej otyłości. :P
Po­za tym masz słaby wzrok. :))) 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]