I często będziesz myślał, [...] – mariettaa

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest mariettaa — zgromadziliśmy 0 opinii.

I często będziesz myślał, że wca­le nie mają racji,
nie ro­zumieją Cie i całej no­wej generacji
Mi­mo to nie po­winieneś mieć za to pretensji
Chcą jak naj­le­piej i to co ro­bią, ro­bią w dob­rej intencji
Na­wet się nie obej­rzysz jak założysz swą rodzinę Ale za­nim to się sta­nie jeszcze trochę mi­nie Mężczyz­na obudzi się - w chłop­cu Ko­bieta - w dziew­czy­nie Wycho­wanie Ciebie kosztu­je ich wiele poświęce­nia, miłości, cier­pli­wości i liczne wyrzecze­nia I na­wet w ciężkich cza­sach po­wiąza­li ko­niec z końcem Ty byłeś dla nich na niebie je­dynym słońcem, eee..

Odtwórz

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 19 listopada 2013, 08:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mariettaa

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]