Głupota, to wspólna matka [...] – Krio

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Krio — zgromadziliśmy 22 opinie.

Głupo­ta, to wspólna mat­ka wielu ludzi.

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 15 grudnia 2017, 11:46

... mój to pew­nie w piekle... 

Ktoś ro­bił ba­dania i wyszło mu, że pra­wie cała Euro­pa jest po­tom­stwem 2, może 3 matek.
A wspólny Oj­ciec... jest w niebie, ale tyl­ko część ludzi w to wie­rzy. :) 

Wiem że machnę tu eufe­mizm, ale co rodzić, to in­na stra­tegia po­dejścia do dzieci. 

Tak. Dob­rze, że zauważyłeś tę sub­telną różnicę:
poświęce­nie dla dzieci i...
poświęce­nie dla WŁAS­NYCH dzieci.
To dru­gie, choć też piękne, już nie jest całkiem bezinteresowne.
Ocze­kuje­my zwro­tu in­westyc­ji, wspa­niałego życia naszych dzieci, ich ka­rier, ich dobrobytu
i... włas­ne­go przy tym też, pięknej, spo­koj­nej sta­rości przy bo­ku kochających i opiekuńczych dzieci. ;)
Są też rodzi­ce, dla których dzieci są tyl­ko źródłem ut­rzy­mania, niestety...
Dob­ra­noc. :)) 

Pax! Zos­tawmy oso­bis­te wycieczki.
To za­leży w ja­kim wieku dzieci. Im mniej­sze, tym bar­dziej pos­trze­gają rodzi­ca ja­ko "bo­ga'. Im star­sze, tym le­piej zauważają, że mat­ka jest tyl­ko człowiekiem, więc ma ja­kieś braki/wady.

Wiado­mo, że ludzie cza­sami poświęcają dla ko­goś wszys­tko po to, by nie widzieć braków w so­bie. Sa­mo poświęce­nie jest god­ne czci, ale mo­tywac­ja która do niego pro­wadzi (jeśli jest egois­tyczna) - już nie koniecznie. 

A co Ty możesz wie­dzieć o mnie? Znasz cho­ciaż je­den naj­drob­niej­szy szczegół z mo­jego życia???
No pew­nie, nicze­go nie poświęciłem, bo co ja mogłem mieć?
Ta­ki bied­ny, go­lusieńki się urodziłem i do dzi­siaj chodzę [...] — czytaj całość

Ja poświeciłam włas­ne szczes­cie dla dzieci . Ty nicze­go nie pos­wieciłeś z pew­nością, bo co? 

Nie mam racji? 

Co ty pleciesz. 

Nicze­go Ci nie im­pu­tuję, twier­dzę tyl­ko, że nie jes­teś obiek­tywna w oce­nie ludzi i siebie samej.
Możli­we, że jes­teś rzeczy­wiście su­per­mamą, choć krzy­wisz dzieciom spoj­rze­nie na mężczyznę.
Nie boję się ładunków wy­bucho­wych. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 19:03danioł do­dał no­wy tek­st jedynie po­kora strzeże przed [...]

dzisiaj, 19:02danioł sko­men­to­wał tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 18:11Kedar do­dał no­wy tek­st To nie upa­dek, a [...]

dzisiaj, 18:04yestem sko­men­to­wał tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 17:16Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 16:08yestem sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 15:56yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalić się do końca, [...]

dzisiaj, 15:55yestem sko­men­to­wał tek­st Wczoraj, od sa­mego ra­na [...]

dzisiaj, 15:53yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy poz­nać, czy ktoś [...]