Głupiec, który pragnie komuś [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 25 opinii.

Głupiec, który prag­nie ko­muś zaim­po­nować, jest tak sa­mo śmie­szny, jak doj­rzała ko­bieta przyj­mująca pozę ko­kiet­ki.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 czerwca 2019, 10:08

Two­ja kar­nacja jest świet­nie za­mas­ko­wana brud­kiem. :P:D

Nie ma po­wodów. :D

Nie mar­tw się, licze­nie nie jest aż ta­kie trud­ne. :P

Mam nadzieję, że Two­je per­wer­sje już go w ogóle ominą?... Masz ja­kieś pla­ny w... sto­sun­ku do niego? :P

Jeszcze nie zacząłem, ale cieszę się, że Ty przełamu­jesz swo­je po­noorac­two. :D

Uf­ff, bar­dzo dob­rze, szo­ruj na­dal i... nie pod­sta­wiaj mi już więcej... pa­rola. :P:D 

No jas­ne... jak mo­ja kar­nacja. :)

Żałuj siebie. :p

Ty i wo­da? Nie liczyłabym na to. :p

To dob­rze, bu­rek ma trochę wyt­chnienia od twoich per­wersyj. :p

Przes­tań już tak żar­to­wać, smoczy dow­cipni­siu. :p

Chy­ba na pa­rola upadłeś! Sam się szo­ruj, ja się do ciebie nie zbliżam przed dziewiątym szo­rowa­niem. :p 

Ale... trochę młod­sza? :P

Bied­ne po­nuras­ki, aż mi ich żal... :P

Ty też? :D
Ożesz quuu... gdy­byś się umyła, może ta mułowa­tość by się spłukała? :D

Ak­tual­nie tam za­ras­ta pajęczy­nami i mchem, bo nie ma bur­ka... :P

Tak twier­dzą goopo­le, ale ich zda­nie można pot­rakto­wać, ja­ko kiep­ski żart. :D

To miłe i może na­wet quszące, ale... wchodzę do­piero po Twoim dziesiątym szo­rowa­niu... może już będzie można od­dychać no­sem? :P:D 

Może, jes­tem biała jak kre­da. :D

A cze­mu nie, goopol­ki ideal­nie się do te­go na­dawują. :p

Każdy goopo­lek tak mówi. :D 
Mułowa­ty to je twój orzeszek. :p 

Nig­dy się nie do­wiesz, bo nie spółkuję z za­puszczo­nymi brzydalami.:p

Nie może, tyl­ko na pew­no żeś goopi. :p
Za to two­ja goopot­ka nie ma gra­nic. :D

Przełamię się z tobą mydłem, może kiedyś zechcesz się umyć. :p 

Trud­no się nie zacze­pić, ra­sa czar­na może Ci zaz­drościć. :P

Świn­ka z Ciebie, chciałaś mnie wy­korzys­tać. :P:D

Dzięki za wspar­cie, ale nie jes­tem goopol­kiem. :D
Trud­no coś ziemis­te­go i mułowa­tego naz­wać bielizną. :P:D

To tam masz niezłą jamę. :P

Może głupi, a może to Ty jes­teś goopiut­ka i og­ra­niczo­na. :P:D

Nie zgadłaś, ale po­win­naś sa­ma się przełamać i w końcu umyć. :P:D 

Cze­piasz się mo­jego pa­rola, więc chy­ba jed­nak coś kręcisz al­bo mój pa­rol cię kręci.:p

Nie, dziękuję... ale możesz spłacać ten kre­dyt do mo­jej świn­ki skar­bonki. :D

Goopol­ki nie są wyjątka­mi. Masz sil­ne wspar­cie w [...] — czytaj całość

Żmij­ki z pa­rolem są po­za moim poj­mo­wanie ko­biece­go piękna. :P

No nie wiem, chcesz może spłacać mój kre­dyt? :D

Taaak, jes­teś wyjątko­wym Goopol­kiem. :P:D
Wszys­tkie są Two­je. :)

Nie twier­dzę, że wy­maga, ale zbłąka­ny bu­rek mógłby [...] — czytaj całość

Chciałbyś, żebym cię niec­nie wykorzystała?

A co mnie może łączyć z ta­kim goopol­kiem jak ty? Miałeś ja­kieś przebłys­ki myśli, ot co... ale nie sądzę, by to się ut­rwa­liło. :D

Chy­ba nie dla tych "goopotek" [...] — czytaj całość

Jeszcze nie, ale liczę, że kiedyś się umy­jesz. :P
No właśnie, bo pa­luch też brud­ny. :D ha ha ha 

Widzisz? Trze­ba szu­kać te­go, co łączy. :D

Tu jest wstęp wol­ny, każdy może przychodzić i [...] — czytaj całość

Ja­kież na­dużycie! Czu­jesz siem wykorzystany?:p
Niektórzy to nie widzą na­wet dwoj­giem. Nie będę wska­zywać pal­cem, bo i tak wszys­tkie wie­dzom. :p

O, no to się w czymś zgadza­my. :)

A po co w ta­kim ra­zie sta­le do mnie przyłazisz? Chy­ba lu­bisz paczać na stertę swoich pielooch. W końcu to two­je "dzieło". :D

To może przes­tań już do mnie przychodzić?:p

Ja jes­tem ren­cis­tką. :p

Mo­je som czys­te. Przyk­leiły siem do twoich. :p 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 09:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]