Głową muru nie przebijesz nie [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 11 opinii.

Głową mu­ru nie przebijesz
nie zmienisz te­go co już się wydarzyło
słowa mogą zra­nić do głębi duszy
i tyl­ko łzy są te­go pamiątką
Odtwórz

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 8 stycznia 2019, 09:39

Wiem, cza­sami pot­rze­ba po­kory i wal­ki do końca, na­wet po tru­pie nadziei...
A in­nym ra­zem nic nie da się zro­bić i trze­ba przełknąć porażkę...
Pozdrawiam. 

w przy­pad­ku kiedy zro­biliśmy już wszys­tko co było możli­we możemy głową roz­bić mur ale i tak nie dot­rze­my do dru­giego człowieka,bo zam­knął przed na­mi os­tatnie drzwi nadziei 

Dużo za­leży od wyt­rwałości. ;)
A tak po­ważniej, to po to ma­my głowę, by mu­ry burzyć... nieko­nie­cznie w ta­ki, naj­pros­tszy sposób.
Uśmiech zos­ta­wiam. :)) 

Tak nikt na mnie po­wie­dział jes­teś pier­wsza;-)poz­drówka Onejko;-) 

O tak, nie prze­bijesz, je­dynie guz zos­ta­nie , cza­sem na po­cie­sze­nie w bólu , niestety...
Poz­dra­wiam Kaś :) 

merci;-)* 

Podzięko­wał :)
I wza­jem­ności życzę :) 

miło Cię widzieć wszys­tkiego co naj­lep­sze w No­wym Roku;-) 

I to mi się po­doba! :) 

Cześć M ;-)ja­koś tak wyszło ale uśmiech i kawę zaw­sze mam dla Ciebie :-)))))))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 19:21RozaR sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

dzisiaj, 18:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 18:26Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Myśliwski nierząd: dzi­kie strze­lanie [...]