Gdy psychiatra spotyka w [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 34 opinie.

Gdy psychiat­ra spo­tyka w swym ga­bine­cie sza­leńca, po wyk­rzyk­nięciu "Ec­ce ho­mo!", wi­nien go z błogosławieństwem odesłać do do­mu.

aforyzm • 19 kwietnia 2019, 00:00

Ja­kie to ma znacze­nie? To tyl­ko nędzna kla­syfi­kac­ja, a ktoś zac­ny właśnie po­wie­dział, że pop­rawność nie is­tnieje. :D Sam się pogrążasz.
To, że wte­dy przekłamu­jesz siebie.
Nie czuję pot­rze­by sta­wiania się z tobą na sza­li. To ty zacząłeś tę gierkę. 

nie sta­wiałem jej 

Two­ja diag­no­za wiele wy­jaśnia. :D 

po pier­wsze nie doprecyzowałać
f.20 to dość duży zbiór
mam przerośnięte
i co?
ma­my się ważyć?
nie musimy
zna­my odpowieź 

A to co, przesłucha­nie?
Prze­de wszys­tkim masz prze­rośnięte ego.
F.20 cię za­dowa­la? Czy jes­tem mniej­sza od ciebie? :D 

naj­bar­dziej zna­nych 3 psychiatrów o ja­kich czytałeś?
naj­bar­dziej zna­nych 3 sza­leńców o ja­kich czytałeś?
czym san­kcjo­nujesz swo­je szaleństwo?
ja mam cho­robę afek­tywną dwu­biegu­nową - pochwal się, proszę?
co masz mi do zaofe­rowa­nia ze swe­go "zła"?
jes­tem otwarty 

Wreszcie ja­kiś kon­kret. Byłam w ga­bine­cie psychiat­ry, kil­ku psychiatrów poz­nałam, jes­tem sza­leńcem, wiele czy­tam i wy­robiłam so­bie włas­ne zda­nie na ten te­mat. Wystarczy? 

czy jes­teś szaleńcem?
ilu znasz sza­leńców osobiście?
o ilu czytałeś?

czy byłeś kiedyś w ga­bine­cie psychiatry?
ilu znasz w ogóle psychiatrów osobiście?
o ilu czytałeś?

na ja­kiej pod­sta­wie wys­nułeś tę myśl?

słucham? 

Chcesz mnie ob­ra­zić, a tyl­ko jes­teś śmie­szny. :D
In­te­ligen­tny ko­men­tarz. ;) 

już pi­sałem że to ... g
ów
ni.... a
na

fraza 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]