Gdybyśmy potrafili słuchać, wiedzielibyśmy, [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 29 opinii.

Gdy­byśmy pot­ra­fili słuchać, wie­dzieli­byśmy, co widzi­my. Jed­nak naz­byt często się zdarza, że "wie­dza" za­tyka nam uszy.

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 9 kwietnia 2019, 10:50

Zaw­sze jest coś za coś, ge­niu­szu Ar­turze. ;) Myślisz, że ge­niu­sza trze­ba uświada­miać w tym względzie? Prze­ciętniak jes­teś i zaz­drościsz. :p

Za­burze­nia mnie kom­ple­men­tują, ge­niu­sze często je mają.

Smo­ku, nie dość, że żeś [...] — czytaj całość

Ge­niusz jest ano­malią, świad­czy o in­nych niedos­tatkach psychi­ki, pod­czas gdy pe­wien ob­szar roz­wi­ja się po­nad­prze­ciętnie. :P
Każdy ge­niusz to wie i skrom­nie cho­wa swój ge­niusz. Za to u niektórych osób prze­rost am­bicji, a [...] — czytaj całość

No tak, uśmie­chnięte goopo­le nig­dy nie do­ceniają ge­niu­szy... bo nie do­ras­tają do ich po­ziomu. :p

Tyl­ko języ­kiem? Aż języ­kiem! Zresztą, nie wiem, czy zauważyłeś, nie mam pięści. :D 
Brak mi­miki jest aku­rat za­letą, mi­mika jest zdrad­li­wa, a ja pod­stępną is­totą jes­tem. :p 

Eee tam, jest trochę le­piej, niż u żab, ja­kieś początki ko­ry, zmysł do­tyku na języ­ku ( dla­tego żmi­je pot­ra­fią dot­knąć tyl­ko języ­kiem :P ) i nie­szczęsne oko ciemieniowe, jedno.
Całko­wity brak mi­miki, stąd ta po­nura mi­na. :P 

My­lisz się. To pod­stępny układ ner­wo­wy. :p 

To nies­kom­pli­kowa­ny układ ner­wo­wy. :P 

Wys­tar­czy zna­jomość żmi­jowej psychi­ki. :) 

Nie? ;) 

Botaniki? 

Te­rapeuta mu­si znać cho­ciaż pod­sta­wy. :P:D 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wcale nie chodzi o [...]