Dziecko jest jak kawałek [...] – inventisto

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest inventisto — zgromadziliśmy 13 opinii.

Dziec­ko jest jak ka­wałek drze­wa świeżo wy­cięty z la­su. Ty jes­teś rzeźbia­rzem i im więcej cza­su, i umiejętności poświęcisz tym lep­szej ja­kości wy­konasz rzeźbę.

aforyzm • 12 października 2017, 13:11

Do­minik, Ty się chłopie nie denerwuj
gryź kaszankę i ob­serwuj. :D

Mężczyz­na, który każe ko­biecie rodzić klo­cek, w do­dat­ku mar­twy... mu­si być sa­dystą, al­bo to ja­kiś rodzaj upośledze­nia... nie wiem, może niedot­le­nienie przy porodzie, [...] — czytaj całość

oj nie
rzeźba to trup... 

Ludzie wy­powiadający się na tym fo­rum po­win­ni być ba­dani na IQ wte­dy nie trze­ba by ko­men­to­wać głupich ko­men­tarzy. Wy­nik IQ mówił by sam za siebie. Sza­cuje 90-110. 

Drze­wo i rzeźba nie ma rep­re­zen­to­wać dziec­ka tyl­ko je­go twar­dy i uk­ształto­wany cha­rak­ter! Nie miałem na myśli kształto­wania fi­zyczne­go dziec­ka bo nie jes­tem chi­rur­giem plas­tycznym. Ta­kie sko­jarze­nia bar­dzo dużo mówią o po­ziomie in­te­ligen­ci i skłon­nościach. Więc radzę szyb­ko za­sięgnąć po­mocy le­kar­skiej za­nim z te­go wy­nik­nie coś więcej niż tyl­ko płyt­ki komentarz!! 

Zrób so­bie le­piej ja­kieś ba­dania u psychiat­ry bo to tracą za­burze­niami psychiczny­mi. Jeżeli rzeźbiarz i ka­wałek drze­wa ko­jarzy Ci się z tru­poszem i z pe­dofi­lem to może już czas żeby wziąć ja­kieś leki? 

Ale kto, dziec­ko, klo­cek, rzeźbiarz?
Jak bar­dzo trze­ba być podżeba­nym, żeby w kloc­ku widzieć dziec­ko?
Sta­wiam, że to os­tatnie sta­dium pe­dofi­lii. :D 

Jes­teście jebn..ci. ty­le wam powiem 

Klo­cek ko­jarzy sie juz z truposzem...
a kto tu o śmier­ci wciąż... no proszę... ;)

Wy­cina­nie ka­wałków drzew zwyk­le pro­wadzi do śmier­ci reszty drze­wa, ale wszys­tko za­leży od kawałka.
Ka­wałek też jest mar­twy... no chy­ba, że ja­kiś niemiec­ki stworzy­ciel w niego tchnie... np. Wi­tek Stwosz. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

ro­zumiem o co ci chodzi . mo­zesz sadzon­ke ksztal­to­wac bo mo­zesz ja przy­cinac pod­le­wac na­wozic za­cieniac itp itd a ona wciaz ros­nie a klo­cek ko­jarzy sie juz z truposzem 

Sadzon­ki nie możesz kształto­wać. Chodziło mi o pot­rzebę po­siada­nia umiejętności, opa­nowa­nia i cza­su. Może jes­teś og­rodni­kiem z za­wodu dla­tego Ci sadzon­ka przyszła do głowy. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

inventisto

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 12:52kati75 sko­men­to­wał tek­st On ona i on 

dzisiaj, 12:40kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 12:39kati75 sko­men­to­wał tek­st Pułapka

dzisiaj, 12:38kati75 sko­men­to­wał tek­st Wyleczyli mnie ze snów Co [...]

dzisiaj, 12:28kati75 sko­men­to­wał tek­st Nostalgia

dzisiaj, 12:26Loisentaz do­dał no­wy tek­st Druk czys­ty jak biała [...]

dzisiaj, 12:22kati75 sko­men­to­wał tek­st O zmro­ku Nieśmiało za­cis­kam pięści Wal­cząc [...]

dzisiaj, 12:22I.Anna sko­men­to­wał tek­st Nostalgia

dzisiaj, 12:13carolyna do­dał no­wy tek­st O zmro­ku Nieśmiało za­cis­kam pięści Wal­cząc [...]

dzisiaj, 12:13kati75 sko­men­to­wał tek­st Przyjaciel