Dystans, jaki dzieli cię [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 9 opinii.

Dys­tans, ja­ki dzieli cię od wa­riata, to ten sam, ja­ki dzieli cię od siebie. Efekt śle­pej plam­ki ja.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 kwietnia 2019, 08:25

Praw­do­podob­nie tak. 

Może tyl­ko wewnętrznie przeczu­wa zag­rożenie, stąd usil­niej sto­suje zasłony. 

Tak właśnie to jest sedno:
'po­dobieństwo z 'in­ny­mi' is­tnieje ale on się go obawia'.

Tyl­ko całym prob­le­mem jest to, że nie wie, że is­tnieje po­dobieństwo i na­wet nie wie że się go obawia. 

Prze­myślałam dwa ra­zy i do­tarło do mnie, że mówisz o wyk­luczającym. Myślę, że czu­je się dob­rze, dopóki uni­ka zagląda­nia w siebie. Po­dobieństwo z "in­nym" is­tnieje, ale on się go oba­wia. Nie chcąc być wyk­luczo­nymi, zwyk­le wyk­lucza­my. Ta­ka po­nura konkluzja. 

Te­raz bez­pie­czniej­sze bo u auto­ra. :)

A tak ogólnie myśląc, to często boimy się in­ne­go. To znaczy ktoś kto nie czu­je się dob­rze u siebie / ze sobą, szu­ka raczej te­go co podobne, [...] — czytaj całość

:) 

Dzięki. 

Niechęć do in­tros­pek­cji, która jest wa­run­kiem zro­zumienia "in­ne­go". Boimy się zaglądać w siebie, a cze­go nie widzi­my w so­bie, przy­pisu­jemy innym/"innym". 

Na tym wspólnym kon­cie za­pytałam cię o to co to ta plam­ka. Nie pa­miętam two­jej od­po­wie­dzi. Cho­ciaż pa­miętam, że jak­by zro­zumiałam bo spa­raf­ra­zowałam ja­ko czar­no-białe dziecię w po­koju, mar­twy pun­kt w lus­terku. Ale to zno­wu są tyl­ko hasła, które niewiele mówią, czym jest ten dys­tans w człowieku? Jak to tak bliżej opisać? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 10:56yestem sko­men­to­wał tek­st Na po­ziomie swo­jego zamętu [...]

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]