Człowiek całe życie szuka [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 63 opinie.

Człowiek całe życie szu­ka miłości, lecz kochający człowiek nig­dy te­go nie czy­ni, ma ją zaw­sze blis­ko.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 kwietnia 2019, 00:10

Ty mnie wciąż my­lisz ze sobą, a ja po­dob­no brzy­dal jes­tem, ale za to hi­gieniczny. :P

Ten Niemiec Ci wszys­tko cho­wa? Prze­cież po­wiesiłaś bur­ka, nie pa­miętasz? :( :P

Two­je są spleśniałe, a mo­je zakładam [...] — czytaj całość

Resztki? Myślałam, że w ogóle ro­zumu nie masz. :p

I zwiał ci? Pra­wie ci współczuję. ;)

Two­je spleśniałe skar­pe­ty? Nie, dziękuję. :p

No może by się zdało. :D

Nor­malne, czy­li ja­kie? Jak piąstka? :D

Jed­nym naj­cenniej­szym, pomiędzy [...] — czytaj całość

Kłam­czysz, to poz­wa­la Ci zacho­wać resztki ro­zumu. :P

O nie, je­den był ta­ki po­mylo­ny, ku­lawy i śle­py, ale... już go nie ma, za­biłaś os­tatnią swoją szansę... :P

Po­nooras­ku, to Ci może zaszkodzić, nie rób [...] — czytaj całość

Stem­pia mnie two­ja nud­na gadka.:p

Wiem, możesz liczyć tyl­ko na bur­ki. :p Pra­wie ci współczuję. ;)

Nie zwa­looj na mnie swo­jej qu­py, sam zeżarłeś. :p 

Nie no, Zyg­muś za młody. ;)

Masz ta­kie ma­ciup­kie stópki? [...] — czytaj całość

Znudze­nie? To raczej wygląda na zaawan­so­waną żmij­kową tępotę. :P

Co zro­bić, kiedy loo­dzie nie chcom... :P

Quuur­cze, znoof des­pe­rac­ja, tym ra­zem z głodu, ale żeby jeść za­war­tość pieluch? To już chy­ba wo­lałem, jak wpierniczałaś [...] — czytaj całość

Jaką des­pe­rację, raczej znudze­nie. Nic do cię nie do­ciera, smoczy ciołku. :p

Nie dla burków, tyl­ko dla loo­dzioof.

Noże i wi­del­ce? Wy­jadasz za­war­tość swo­jej pieloo­chy? :o

Ależ skąd, mnie mało kto pod­niecu­je. :p Jednak [...] — czytaj całość

"Pier­dzielisz, chrza­niolisz".... echhh, widzę des­pe­rację na Twej po­noorej twarzy. :D

Tak, Twój prob­lem stał się moim prob­le­mem w te­rapii. :P

A nie jest, goopiut­ka Ćwi­kiełko? :P

Wiem, bo gu­bisz, zwyczaj­nie są za ciężkie, ale noże [...] — czytaj całość

Pier­dzielisz te swo­je goop­ko­wate far­ma­zony. :p

Chrza­niolisz. :p

No wiem, że masz z tym prob­lem. :p

Łamiesz żmii ser­ce mówionc, że mogłaby być tak podła, bu­raczku-pros­taczku.

Ja nie noszę, ale mam noże i wi­del­ce. :p [...] — czytaj całość

Pow­tarzaj, pow­tarzaj, a praw­da i tak jest zna­na, goopol­ki som po­noore, jak Ty i już. :P

Czy­li jed­no i dru­gie. :P

No tak, to jed­nak... prob­le­my z niet­rzy­maniem... :P

Bu­rek nie zej­dzie, po­wiesiłaś go, wszyscy [...] — czytaj całość

Pow­tarzam jeszcze raz, nie som. Som uśmie­chnięte... jak ty. :D

Ani jed­no, ani dru­gie. :p

Or­gazmy? Jam oziębła jest. :p

To złaź stamtąd, bu­raku pas­tewny. :D Bo ci się do­bierą do pieluchy i... po­padają jak [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]