Człowiek całe życie szuka [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 76 opinii.

Człowiek całe życie szu­ka miłości, lecz kochający człowiek nig­dy te­go nie czy­ni, ma ją zaw­sze blis­ko.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 kwietnia 2019, 00:10

Ba­ju baj, ba­ju baj i smocze goopol­ki ma­jo raj. :p

Je­go głodem je kon­tro­la, a ty chcesz wydzielać i kon­tro­lować je­go po­siłki. Ech, tra­fił swój na swe­go. :p

To, że ci spa­dają od przeciążenia [...] — czytaj całość

To, co Ci się prawdą zda­je, to są tyl­ko goopie ba­je. :P

To pod­sy­ca je­go głód pier­wotny. :D Praw­dzi­wy sa­dys­ta nie odej­dzie bez po­siłku. :P:D
Ty Two­ja pielucha i baar­dzo Two­ja jej za­war­tość. :D

Pocientne? [...] — czytaj całość

Ty jes­teś tak da­leko od praw­dy, że na­wet jej nie przeczu­wasz. :p

Ni­by cze­mu? Je­dynej ra­dochy? Toż to doiero ok­ru­cieństwo!
Masz to ty pełną pieloochę. :D

Nie, chy­ba że masz po­cien­te skar­pe­ty.:p Two­je ślepe [...] — czytaj całość

Samą prawdę, w prze­ciwieństwie do Ciebie. :P

Jak naj­bar­dziej, sa­dyście trze­ba od­ma­wiać. :D 
Mam wszys­tko, ale jeszcze po­kar­mię Two­je dzi­kie łakom­stwo. :P

Języczek, masz w kształcie skar­pe­ty? Nieby­wałe. :D
Prze­cież ja na bieżąco się myję. [...] — czytaj całość

Co ty wiesz o praw­dzie? :D

Tym le­piej, sa­dyście odmówisz? :p
Oj, kręcisz jak zwyk­le, nic nie masz.

To mój piękny języczek, śle­paczku ze­zujący. :p
Tak, nie ma mo­wy. Umyj się i pozbądź się tych spleśniałych [...] — czytaj całość

To sa­ma praw­da, Kłam­czuchu-Zboczuchu. :P

Nie mogę, tam są dras­tyczne sce­ny, z bur­kiem... bied­ne zwierzę... :P:D

Daj spokój, jed­na Ci jeszcze z ust wys­ta­je... :P 
Przy Twoim po­ziomie hi­gieny nie ma mo­wy o żadnym [...] — czytaj całość

Widziałam? Gu­bisz się w tych swoich oszczer­stwach. :p

To po­każ. :p
Zboczuch wszys­tko nag­rał... :p

Tak, tak, prze­cież na ki­lometr od nich trze­ba stać, by ich nie czuć było tak in­tensyw­nie. Nie ry­zyko­wałabym zbliżenia. :p

Ja [...] — czytaj całość

To, co widziałaś na po­rodówce, jak sa­ma się rodziłaś, to było... lus­tro. :P

Nie zwa­laj na mnie, bu­rek mi wszys­tko wyz­nał, kiedy umierał... mam nag­ra­nie. :P:D

Taaak, a kiedy tyl­ko się od­wrócę, to ssiesz [...] — czytaj całość

Ty nie możesz prze­cie mieć otem­pienia, tyś się ta­ki urodził. Kłam­czysz przeok­rutnie. :p

Ty smoczuchu zboczuchu! Bied­ny bu­rek. :p

To siem okaże. :D

Kto by chciał żuć two­je cuchnące skar­pe­ty? Fuj! :p

Zas­ta­nowię się.

No tak, [...] — czytaj całość

My­lisz tem­pe­rowa­nie z jakże Ci blis­kim otępieniem, kup so­bie te­meroofkę. :P

Bur­ka już skrzyw­dziłaś, mówił mi w ta­jem­ni­cy, że wielok­rotnie, a po­tem go po­wiesiłaś :P Co do kos­tek, to spo­ko, pew­nie i tak [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]