Wyp­chnął wieko spróchniałej trum­ny od [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

ANGELIQUE CRUELTY : * Będzie Się Działo *

Wyp­chnął wieko spróchniałej trum­ny
od wewnątrz i pająki z niej wy­pełzły
ohyd­ne a po­tem pow­stał on...

W oczach ot­chłań miał czarną
i prze­rażający hor­ror z nich wy­zierał
a ciało je­go us­chłe do kości
przez de­mo­na straszli­we­go
życiem tchnione zos­tało i opęta­ne.

W mieści­nie tej niewiel­kiej
i w do­li­nie położonej ka­ted­ra stała piękna
a mie­szkańcy mias­teczka często
do niej uczęszcza­li a naj­częściej gdy dzwo­ny
bić zaczy­nały o szóstej nad ra­nem.

Te­go ran­ka mgła gęsta
w po­wiet­rzu się uno­siła tak, że za­sięg
ludzi wzro­ku do trzech metrów
się og­ra­niczał a był to śro­dek lis­to­pada,
czy­li późna je­sień lub jak kto wo­li,
wczes­na zi­ma.

Nag­le, pod­czas mszy, we wro­tach kościoła
pos­tać się po­ja­wiła kościs­ta, straszna,
o włosach rzad­kich i si­wych
i w gar­ni­tur czar­ny ub­ra­na i kro­kiem
po­wol­nym zmie­rzać zaczęła w kierun­ku
główne­go ołtarza, przez śro­dek san­ktuarium
przechodząc a każdy, kto spoj­rzał
na nią tyl­ko w ciagu se­kund kil­ku zgnil­cem
się sta­wał i tru­pem bezwład­nie pa­dał.

Kreatu­ra do­tarła w końcu do ołtarza,
je­no trzydzieści trzy tru­py wier­nych
za sobą zos­ta­wiając i twarz w twarz
stanęła z duchow­nym, który z prze­rażenia
za­marł i ska­mieniał i jak
pa­ra­li­tyk stał oniemiały.

Nag­le de­mon opuścił suchciel­ca
i pat­rząc kapłano­wi pros­to w oczy
wniknął w niego i opętał je­go ciało.

Kapłan jest naj­ważniej­szą osobą w mias­teczku,
więc te­raz będzie się działo...

A ciag dal­szy nastąpi wkrótce.
Tak gdzieś za kil­ka dni, ale pew­nie wcześniej,
gdyż te­raz na­wet nie myślę o wódce,
więc na pew­no będzie mi się chciało...

PO­NAD STWORZE­NIEM -
'Wszecho­bec­ne Postrzeganie'.

Odtwórz

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 września 2014, 14:37
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność