Wszystko ma znaczenie. Co [...] – Jacob_Filth – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Jacob_Filth.

Wszys­tko ma znacze­nie. Co mówi­my, w ja­ki sposób, ja­ki nas­trój nam to­warzysz, ja­kiego rodza­ju emoc­je są w nas sku­mulo­wane, ja­kie ob­ra­zy pod­syła ob­raz, w ja­kiej iluz­ji żyje­my, jaką rzeczy­wis­tość widzi­my. Wszys­tko ma znacze­nie, bo jest rodza­jem me­tafi­zycznej ko­muni­kac­ji, która często dzieje się po­za na­mi, w ob­cym języ­ku, które­go nie ro­zumiemy, zbyt moc­no og­ra­nicze­nia przez włas­ny umysł oraz wyob­rażenia. Og­ra­nicze­ni przez na­wyki i przy­wiąza­nie do pew­nych mo­deli i sche­matów. Można to zro­zumieć w mo­men­cie, gdy człowiek nau­czy się ciszy i spo­koju, cier­pli­wie cze­kać na myśli, umieć spoj­rzeć na ich długie splo­ty, nie tyl­ko małe, niewiel­kie im­pulsy, których chętnie ule­ga, bez krzty ref­lek­sji.

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 lipca 2019, 14:40
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 19:37Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:34Radziem sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:15E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty