Według moich obliczeń, mija [...] – eyesOFsoul – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest eyesOFsoul.

10lecie eyesOFsoul, czyli mnie

Według moich ob­liczeń, mi­ja mi w tym miesiącu, 10le­cie na cy­tatach. Kiedy os­tatnio przeglądałam swo­je sta­re wpi­sy i pat­rzyłam na ko­men­tarze pod ni­mi... Zatęskniłam za tą naszą starą paczką. Miałam wrażenie, że w tam­tych cza­sach by­liśmy so­bie bar­dzo blis­cy. Że chciało nam się prze­bywać w tym li­terac­kim miej­scu. Że mi­mo wielu sprzeczek, które z dzi­siej­szej per­spek­ty­wy są głupie i niedorzeczne, kar­mi­liśmy się słowa­mi. Nakręca­liśmy się i in­spi­rowa­li wza­jem­nie.
Kiedyś Se­neka90 na­pisała, "że zaw­sze nad­chodzi ko­niec. I że każdy z nas kiedyś z te­go por­ta­lu znik­nie."
Ja zos­tałam. Nie na­pisałam jed­nak książki, o której tak wiele wte­dy myślałam. A obec­nym mo­men­cie mo­jego życia, mam prob­lem ogólnie z pi­saniem. Bra­kuje mi bodźca. Ludzi, z który­mi można byłoby prze­dys­ku­tować te­matykę, kon­cept, pop­ra­wić błędy (których się tak wiele ra­zy Was, drodzy Cy­tato­wicze, czepiałam).
Bra­kuje mi też no­wych twarzy. Po­wiewu świeżości. A na­wet, przyz­nam się szczerze, bra­kuje mi tych ludzi z mul­ti­kon­ta­mi. Z ni­mi było ja­koś śmie­szniej.
Bra­kuje mi wielu z Was:
- sand, która upar­cie mil­czy i wy­pat­ru­je pias­ku w oczach,
- Vor­ta, z je­go męskim spojrzeniem,
- ścieżki za­wiłej, która prze­cież wca­le do za­wiłych nie należy,
- Radziema, który pi­sał rzad­ko, ale jak już coś opub­li­kował, to było to moc­ne i treści­we,
- Marzy­ciela, który wy­pisz-wy­maluj był naszym cy­tato­wym Włóczykijem,
- Az­ji, która odkąd wyszła za mąż, niepo­kojąco zamilkła,
- Pa­ladi­na, który jak ka­meleon, wto­pił się w tłum,
- an­drei69, która gościła wszys­tkich dob­rym słowem,
- meedei, która po­mogła mi zro­zumieć niektóre sprawy,
- Wilhel­ma i wszys­tkich je­go odnóży,
- ma­jowe­go wiat­ru, który po­wiewał zaw­sze świeżością,
- le­bo, który znaj­do­wał czas na nasze roz­mo­wy nocą,
- spe­ro, która urze­kała opo­wiada­niami,
- bys­tre­go76, z je­go bys­trym spoj­rze­niem,
A także
- An­to­sia, Co­mato­se, pa­pirus­ki, Ir­racji, Pa­pil­londe­nuit, Ak­te, Echo, Evey, ano­mali, wdecha (sa­ma nie wierzę, że to piszę, he­he), Ko­ta i wielu, wielu in­nych, których w tym mo­men­cie nie pa­miętam, a by­li i gdzieś na cy­tatach prze­cięły się nasze ścieżki.

O tych którzy zos­ta­li też pa­miętam. Nie będę Was tu jed­nak wy­mieniać z imienia, ale wie­dzcie, że miło i faj­nie jest, że jes­teście tu ra­zem ze mną. Że nie tyl­ko ja piszę, wal­cząc z wiat­ra­kami.

Życzę so­bie na to 10le­cie ko­lej­nych 10 lat. Mam nadzieję, że kiedyś znów zor­ga­nizu­jemy ja­kiś zlot. Kraków był piękny tam­te­go la­ta. Liczę też, że przyj­dzie czas, że znów nasze dro­gi przetną się na cy­tatach. Ale na­de wszys­tko życzę so­bie, że spot­kam kiedyś Pa­ladi­na i oso­biście spiorę mu tyłek. O! 

felieton
zebrał 6 fiszek • 7 marca 2019, 23:28
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]