Sergiej Łoznica jest ukraińskim [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

DONBAS(recenzja filmu)

Ser­giej Łoz­ni­ca jest uk­raińskim reżyse­rem bar­dzo też związa­nym z Rosją i Białoru­sią. W swoich fil­mach ata­kuje bar­dzo społeczeństwo ro­syj­skie i cały sys­tem społeczno-po­lityczno-re­ligij­ny Ros­ji. Tym ra­zem na­malo­wał ob­raz zru­syfi­kowa­nych Uk­raińców we wschod­niej części Uk­rainy, żyjących pod dob­ro­wolną oku­pacją Ros­jan oraz w cza­sie trwającej tam już kil­ka lat woj­ny do­mowej.

Sce­nariusz do te­go fil­mu na­pisał na pod­sta­wie fil­mików wrzu­canych do ser­wi­su You Tu­be i tak pow­stało w su­mie 13 etiud, cza­sem bru­tal­nych, cza­sem prze­rażających, ale ge­neral­nie budzących po­lito­wanie nad upad­kiem człowieka i na­rodu. I tak zas­ta­nawia widza dzi­kość tych ludzi, ja­kieś niezrówno­ważenie, brak umiaru, skłon­ność do prze­mocy, niecy­wili­zacyj­ność, a więc rodzi się py­tanie - czy ta­ki nies­ta­bil­ny wielo­miliono­wy zle­pek jest na­rodem, a tym sa­mym czy dorósł do nieza­wisłości państwo­wej i film da­je raczej od­po­wiedź na nie.

We fil­mie jest po­kaza­na wszech władza zielo­nych ludzików, ro­syj­skiego wy­wiadu woj­sko­wego i służb Fe­deral­nej Służby Bez­pie­czeństwa Ros­ji, które w swych działaniach są bez­względne, po pros­tu to jak zaw­sze machi­na ter­ro­ru i mor­du za ba­tiu­szkę, którym te­raz jest Pu­tin. A przy nich widzi­my Uk­raińców, czy­li zdrajców swo­jej niepod­ległości, którzy są zbydlęce­ni, mają men­talność ban­dycką oraz wy­god­niczą, a po­zos­tała część jest zas­traszo­na, zde­zorien­to­wana, schodzi pod ziemię i szczurze­je chcąc przecze­kać.

Sce­narzys­ta i reżyser nie po­kazu­je dru­giej stro­ny kon­flik­tu,ale dos­ta­jemy o niej in­formac­je z ust mie­szkańców Don­ba­su, którzy mówią, że nie są lep­si do tu­tej­szych i bez­względnie ata­kują obiek­ty cy­wil­ne i za­bijają lud­ność cy­wilną, no i trud­no im nie wie­rzyć, bo my Po­lacy naj­le­piej wiemy ja­kie pot­wo­ry drze­mią w Uk­raińcach.

Bar­dzo dob­rze reżyser po­kazał działanie tłumu pod­sy­cane­go przez żal i niena­wiść, jak sta­je się żądny krwi i nie po­puści aż tej krwi nie zo­baczy, a da­lej nie za­bije i na­wet zwłok nie spro­fanu­je, i o dzi­wo więcej człowie­czeństwa zacho­wują żołnie­rze niż zwykły sza­ry człowiek, który tam jest zlep­kiem naj­pros­tszych i na­jok­rutniej­szch in­styn­któw, nie wychodzących po­za cechy zwierzęcia.

Ci, którzy chcą żyć nor­malni, z da­la od ok­ru­cieństwa ban­dy­tyz­mu są bez­względnie ter­ro­ryzo­wani i po­niżeni lub niszcze­ni. że wy­daję się, że Ros­ja­nie widzą Uk­rainę tyl­ko ja­ko ko­lonię, a Uk­raińców ja­ko niewol­ników. Myślę na­wet, że film jest pe­symis­tyczną od­po­wie­dzią na py­tania o Uk­rainę i Uk­raińców, a więc, że kraj i naród ten pogrążą się w chaosie i po­woli staną się pod­ba­ciem Ros­jan. Wpraw­dzie wiem, że NA­TO, a zwłaszcza Pol­ska udziela po­mocy szko­leniowej Uk­raińcom, ale oni sa­mi chy­ba nie za bar­dzo wierzą i wiedzą czym są wol­ność i su­weren­ność. Zresztą szkolący ich, moim zda­niem, też już od­da­li w połowie na­rodu ser­ce wy­godzie i zys­ko­wi,a wol­ność i niepod­ległość wy­maga cza­sem niewygód i krwi bojowników.

Smut­ne więc rodzi się przesłanie szer­sze z fil­mu, bo dla Pol­ski i Po­laków oraz Euro­py. Pławi­my się w dob­ro­bycie, a umiera­my.

felieton • 6 grudnia 2018, 11:46
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 02:48yestem do­dał no­wy tek­st prężyli stru­ny chwa­lili swe smyczki sak­so­fony fle­ty [...]

dzisiaj, 02:44yestem sko­men­to­wał tek­st W kwes­tii mniej­szości sek­sual­nych [...]

dzisiaj, 00:39wonderful348 do­dał no­wy tek­st Bez ce­lu

dzisiaj, 00:05Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

dzisiaj, 00:04Lila Roe do­dał no­wy tek­st Trawa grająca

wczoraj, 23:43ODIUM sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

wczoraj, 23:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:20Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Wyprawa

wczoraj, 23:17Spruta sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

wczoraj, 23:12ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]