Polska do kurnędzy, [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

PUNK MOHERA

Pol­ska do kurnędzy, to nie ziemia niczyja!
Tym bar­dziej nie euro­kołcho­zu neg­rem jest!
Więc przes­tań ją za euro sprzedawać,
Do­sad­niej pisząc, to przes­tań ją kraść!

Py­tam, czy wnu­ki nau­czyłaś bab­ciu roty?!
Czy oj­cze na szyi sy­na krzyż miej­sce ma!?
Dziad­ku, czy od­po­wie­działeś Po­laków Golgoty?!
I czy Pol­ko do snu utu­la cię Oj­cze Nasz?!

Czy Ma­ryja i Je­zus nad małżeńskim łożem!?
Czy biało-czer­woną w do­mu rodzin­nym macie?!
Czy wi­tasz po pol­sku, czy­li Szczęść Boże!?
Ma­zurek Dąbrow­skiego na baczność śpiewa­cie? !

Czy głosisz, że w Smo­leńsku, to był zamach!?
Czy niesiesz, że Unia zap­rzecze­nie pe­ryko­py! ?
Czy os­trze­gasz o Sy­jonu wro­gich pla­nach! ?
Czy krzyczysz , że ka­toli­cy jądrem Euro­py! ? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 maja 2019, 14:21
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]