Pięć lat temu byłam [...] – Lola Lola – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Lola Lola.

Przyjaźń

Pięć lat te­mu byłam w Śro­dowis­ko­wym Do­mu Sa­mopo­mocy w Lis­ko­wie. Miesiąc z da­la od do­mu. W porówna­niu z in­ny­mi placówka­mi te­go ty­pu, ten ja­wił się ja­ko sa­nato­rium. Poz­nałam wielu ludzi. Z in­ny­mi znałam się już wcześniej.
Śniada­nie, obiad, ko­lac­ja, zajęcia te­rapeutyczne. Ru­tyna. Zap­rzy­jaźniłam się wówczas z pa­nem Sta­siem. Był on w ŚDS-ie od wielu miesięcy. Rodzi­na go tu ulo­kowała i nie miała by­naj­mniej za­miaru zab­rać do siebie. Sta­ruszek zna­lazł praw­dzi­wy dom w ośrod­ku. Ru­tyna wrosła w je­go życie. Dom Sa­mopo­mocy stał się je­go rodzin­nym do­mem. Z cza­sem za­pom­niał o swym rodzin­nym miej­scu za­mie­szka­nia i o rodzi­nie. Chy­ba nig­dzie nie zna­lazł ty­le ciepła jak właśnie tu. Wto­pił się w śro­dowis­ko otaczających go ludzi.
Przes­tał się rzu­cać w oczy. Wszys­cy się do niego przyz­wyczaili, i chy­ba z cza­sem zaczęto go nie zauważać.
Pan Staś spędzał nieraz dnie sam w swym po­koju, od­da­wał się myślom. W swej sa­mot­ni był bar­dzo sa­mot­ny.

Od­krył w szaf­ce kuchen­nej pan Staś pewną nies­podziankę. W za­kamar­kach szaf­ki znaj­do­wało się opa­kowa­nie z cze­koladą do pi­cia. Ucie­szył się pan Staś. Mi­mo sędzi­wego wieku, lu­bił słod­kości. Jak małe dziec­ko. Ot­worzył to­rebkę i się sam do siebie uśmie­chnął. Brązo­wy pachnący cze­koladą proszek wpra­wił go w stan eufo­rii. Po chwi­li po­jawiłam się w kuchni. Pan Staszek zap­ro­pono­wał mi, czy bym na­piła się cze­kola­dy. Orzekł, że nie ma mle­ka, więc trze­ba będzie go­tować z wodą. Z przy­jem­nością stwier­dziłam, że się na­piję. Sta­ruszek po­wie­dział mi, że brązo­wy królik, który jest wi­doczny na opa­kowa­niu cze­kola­dy, ożył i zap­ro­pono­wał mu przy­jaźń. Zauważył on bo­wiem je­go sa­mot­ność. Z przym­rużeniem oka pot­rakto­wałam tę his­to­rię, ale na­piłam się cze­kola­dy z pa­nem Stasiem.

Przy­jaźn pot­ra­fi być słod­ka.

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 8 maja 2015, 22:58

Zeszyt Przy­pom­nienia warte
Bo pa­mięć za­wodną jest... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

M44G

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Nieszczęsna 7iódem­ka

dzisiaj, 15:21MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:18sprajtka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 15:15sprajtka sko­men­to­wał tek­st Beztroskie wspom­nienie

dzisiaj, 15:14PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Beztroskie wspom­nienie

dzisiaj, 15:12sprajtka sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:10marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:00sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nieszczęsna 7iódem­ka