Nie wrzucaj y wszystkich [...] – Niusza – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Niusza.

Nie wrzu­caj y wszys­tkich do jed­ne­go wora.
Ks. Jan Klu­kow­ski w la­tach osiem­dziesiątych
przy­wozil nam z Niemiec naj­smaczniej­sze ba­toni­ki! Nie mog­liśmy się docze­kać następnej ka­teche­zy, nie chodzi tu tyl­ko o ba­toni­ki, ale o szlachet­ność, mądrość i je­go dobroć!
Ku pa­mięci Księdza Ja­na.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 maja 2019, 12:17
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]