Moi Drodzy! Gorąco zapraszam Was [...] – Radziem – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Radziem.

Cytaty.info v6.0.0-beta

Moi Drodzy!

Gorąco zap­raszam Was do prze­tes­to­wania pro­toty­pu ko­lej­nej odsłony stro­ny Cytaty.info:
http://beta.cytaty.info/

Jest to no­wa wer­sja naszej stro­ny, której pow­sta­nie ma za za­danie spełnić dwa cele:

1. Korzys­ta­nie z naj­now­szych techno­logii, po­nieważ obec­na stro­na jest już moc­no leciwa.
2. Zap­ro­jek­to­wanie zu­pełnie no­wego wyglądu, po­nieważ po po­nad 6 la­tach, kiedy pow­sta­wała obec­na wer­sja, zmieniły się roz­wiąza­nia i możliwości.

Chciałbym, żeby Cy­taty.in­fo były stroną użyteczną, przy­jazną nam wszys­tkim, no­woczesną i możliwą do łat­we­go roz­wi­jania. Te­raz jest to niemożli­we. Za­kończe­nie prac sza­cuję na je­sień 2019 ro­ku, czy­li już niedługo. Postępy w pra­cach możecie śledzić pod adresem:
http://beta.cytaty.info/dziennik-zmian.htm
Tam też jest lis­ta fun­kcji, które już działają - głównie wyświet­la­nie tek­stów bez in­te­rak­cji ze stroną.

Przez naj­bliższy tydzień nie będę roz­wi­jał stro­ny w wer­sji Be­ta. Jest to czas na zeb­ra­nie in­formac­ji zwrot­nej od Was, Waszych wrażeń, uwag i po­mysłów. A także nab­ra­nie dys­tansu i ener­gii przez ko­lej­ny­mi ty­god­niami pi­sania ko­du. Jeśli chcieli­byście mieć swój udział w tworze­niu ko­lej­nej wer­sji, proszę o po­zos­ta­wienie swoich prze­myśleń pod tym wpisem.

Dziękuję! :-)

dziennik
zebrał 6 fiszek • 19 maja 2019, 11:14
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność

dzisiaj, 01:56Jacob_Filth do­dał no­wy tek­st #twójdotyk