Mam dwie przyjemności po [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Mam dwie przy­jem­ności po kończe­niu ciągu al­ko­holo­wego. Pier­wszą taką, że gdy dochodzę do zdro­wia to fil­my bar­dzo mnie wciągają a po­tem jest faj­nie, gdy znów jes­tem zdro­wa. Po­tem wszys­tko ro­bi się nud­ne i zwyczaj­ne ale jes­tem głupia, bo na­wet po bar­dzo dras­tycznych przy­godach powtórzyłam ciąg chy­ba ze tyśiąc ra­zy. Moją sukę raz poczęsto­wałam pi­wem to dru­gi raz nie tknęła, bo jej zaszkodziło. Na­wet szczu­ry się nie tkną jak je­den się zat­ru­je. Jak bym miała pew­ność, że is­tnieje rein­karnac­ja i że urodzę się del­finką to może bym się od­ważyła na sa­mobójstwo.Na­razie wiem, że są ob­cy... Po­lecam auten­tyk na za­lukaj.tv, z up­ro­wadze­nia rodzi­ny... kil­ka osób twier­dzi, że to ściema, ale ujęcie po­jaz­du kos­mitów i wy­powie­dzi niektórych osób świad­czą o auten­tyczności fil­mu... mi aż ciary przeszły. Ty­tuł jest dokład­nie..Por­wa­ni przez ob­cych / Alien Ab­duction: .. To nie wygląda jak ta ściema Pa­ranor­mal Ac­ti­vity, tyl­ko jest kręco­ne z ka­mer­ki... chłopaczek wyszedł z bra­tem się przejść do la­su i pos­ta­nowił wszys­tko nag­rać gdy­by coś im się stało... jest pot­wier­dzo­ne, że ci ludzie wszys­cy ta­jem­niczo zniknęli...

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 lutego 2015, 01:26
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność